నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Punjab State, Fatehgarh District, Bassi Pathana Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
BananaMedium ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 17 May 2022Banana Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 17 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 17 May 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 500 17 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 17 May 2022Brinjal Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 17 May 2022Capsicum Price Trend
Chikoos(Sapota)Sapota ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 17 May 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 17 May 2022Coriander(Leaves) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,500 ₹ 1,000 ₹ 500 17 May 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 17 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 17 May 2022Green Chilli Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 17 May 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
MangoSafeda ₹ 8,000 ₹ 7,000 ₹ 6,000 17 May 2022Mango Price Trend
OnionOnion ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 17 May 2022Onion Price Trend
PapayaPapaya ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 17 May 2022Papaya Price Trend
PotatoPotato ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 17 May 2022Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 500 ₹ 500 ₹ 500 17 May 2022Pumpkin Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 17 May 2022Spinach Price Trend
TomatoTomato ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 17 May 2022Tomato Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 17 May 2022Water Melon Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 16 May 2022Cauliflower Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 7,000 ₹ 6,000 ₹ 5,000 16 May 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 13 May 2022Cabbage Price Trend
PlumPlum ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 13 May 2022Plum Price Trend
TindaTinda ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 09 May 2022Tinda Price Trend
WheatOther ₹ 2,015 ₹ 2,015 ₹ 2,015 05 May 2022Wheat Price Trend
GarlicGarlic ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 04 May 2022Garlic Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 02 May 2022Raddish Price Trend
GrapesWhite ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 29 April 2022Grapes Price Trend
PineapplePine Apple ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 29 April 2022Pineapple Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 22 February 2022Carrot Price Trend
KinnowKinnow ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 22 February 2022Kinnow Price Trend
Peas WetPeas Wet ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 22 February 2022Peas Wet Price Trend
AppleApple ₹ 7,000 ₹ 6,000 ₹ 5,000 01 February 2022Apple Price Trend
LemonLemon ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 01 February 2022Lemon Price Trend
Yam (Ratalu)Yam (Ratalu) ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 01 February 2022Yam (Ratalu) Price Trend
MashroomsMashrooms ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 29 January 2022Mashrooms Price Trend
TurnipTurnip ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 29 January 2022Turnip Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 24 December 2021Sweet Potato Price Trend
OrangeOrange ₹ 6,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 07 December 2021Orange Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 6,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 24 November 2021French Beans (Frasbean) Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 10,000 ₹ 9,000 ₹ 8,000 22 November 2021Pomegranate Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 13 November 2021Colacasia Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,960 ₹ 1,960 ₹ 1,960 13 November 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
GuavaGuava ₹ 1,500 ₹ 1,000 ₹ 500 13 September 2021Guava Price Trend
MangoOther ₹ 4,000 ₹ 3,000 ₹ 2,000 08 July 2021Mango Price Trend
LitchiLitchi ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 29 June 2021Litchi Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 28 June 2021Ridge gourd(Tori) Price Trend
GrapesBlack ₹ 10,000 ₹ 9,000 ₹ 8,000 07 May 2021Grapes Price Trend
OnionOther ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 05 April 2021Onion Price Trend
Pear(Marasebu)Pears ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 26 August 2020Pear(Marasebu) Price Trend
MangoChausa ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,500 22 June 2020Mango Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 24 February 2020Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 26 December 2019Beetroot Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 24 October 2019Ridgeguard(Tori) Price Trend
OnionMedium ₹ 4,500 ₹ 4,200 ₹ 4,000 04 October 2019Onion Price Trend
TindaOther ₹ 1,800 ₹ 1,600 ₹ 1,500 04 July 2019Tinda Price Trend
Long Melon(Kakri)Long Melon (Kakri) ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 03 July 2019Long Melon(Kakri) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,770 ₹ 1,770 ₹ 1,770 27 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Jamun(Narale Hannu)Jamun ₹ 1,800 ₹ 1,600 ₹ 1,500 11 July 2018Jamun(Narale Hannu) Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 15 June 2018Water Melon Price Trend
GrapesOther ₹ 8,200 ₹ 8,000 ₹ 7,800 04 May 2018Grapes Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Other ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 15 June 2017Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 26 May 2017Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 350 ₹ 300 ₹ 250 26 May 2017Bottle gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 26 May 2017Brinjal Price Trend
CauliflowerOther ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 26 May 2017Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 350 ₹ 300 ₹ 250 26 May 2017Cucumbar(Kheera) Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 26 May 2017Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 26 May 2017Green Chilli Price Trend
LemonOther ₹ 5,500 ₹ 4,500 ₹ 4,000 26 May 2017Lemon Price Trend
Long Melon(Kakri)Other ₹ 500 ₹ 450 ₹ 400 26 May 2017Long Melon(Kakri) Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 26 May 2017Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
Peas WetOther ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 26 May 2017Peas Wet Price Trend
PomegranateOther ₹ 5,500 ₹ 4,500 ₹ 4,000 26 May 2017Pomegranate Price Trend
PotatoOther ₹ 250 ₹ 225 ₹ 200 26 May 2017Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 500 ₹ 400 ₹ 300 26 May 2017Pumpkin Price Trend
RaddishOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 26 May 2017Raddish Price Trend
TomatoOther ₹ 600 ₹ 400 ₹ 300 26 May 2017Tomato Price Trend
PeachOther ₹ 3,800 ₹ 3,500 ₹ 3,000 12 May 2017Peach Price Trend
BananaOther ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 03 May 2017Banana Price Trend
OrangeOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 17 April 2017Orange Price Trend
PapayaOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 15 April 2017Papaya Price Trend
CabbageOther ₹ 350 ₹ 300 ₹ 250 12 April 2017Cabbage Price Trend
SpinachOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 12 April 2017Spinach Price Trend
CarrotOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 31 March 2017Carrot Price Trend
Coriander(Leaves)Other ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 31 March 2017Coriander(Leaves) Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Other ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 23 February 2017Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
Chilly CapsicumOther ₹ 2,800 ₹ 2,700 ₹ 2,500 10 March 2016Chilly Capsicum Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.