నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Karnataka State, Hassan District, Arasikere Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 10,800 ₹ 10,800 ₹ 10,800 12 August 2022Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
CoconutGrade-III ₹ 21,000 ₹ 21,000 ₹ 21,000 12 August 2022Coconut Price Trend
CopraCopra ₹ 14,508 ₹ 14,108 ₹ 13,000 12 August 2022Copra Price Trend
Elephant Yam (Suran)Elephant Yam (Suran) ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 12 August 2022Elephant Yam (Suran) Price Trend
Neem SeedNeem Seed ₹ 8,040 ₹ 8,040 ₹ 8,040 12 August 2022Neem Seed Price Trend
Ragi (Finger Millet)Local ₹ 1,650 ₹ 1,650 ₹ 1,650 12 August 2022Ragi (Finger Millet) Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 2,500 ₹ 2,300 ₹ 2,000 11 August 2022Beans Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 11 August 2022Tomato Price Trend
Alasande GramAlasande Gram ₹ 5,523 ₹ 5,234 ₹ 4,952 10 August 2022Alasande Gram Price Trend
Black Gram Dal (Urd Dal)Black Gram Dal ₹ 9,900 ₹ 9,900 ₹ 9,900 10 August 2022Black Gram Dal (Urd Dal) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Local (Whole) ₹ 4,120 ₹ 4,120 ₹ 4,120 10 August 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 5,500 ₹ 5,500 ₹ 5,500 04 August 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Tamarind SeedTamarind Seed ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 04 August 2022Tamarind Seed Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 4,800 ₹ 4,800 ₹ 4,800 27 July 2022Kulthi(Horse Gram) Price Trend
PotatoLocal ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 22 July 2022Potato Price Trend
Castor SeedCastor seed ₹ 7,250 ₹ 7,250 ₹ 7,250 16 July 2022Castor Seed Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 9,000 ₹ 9,000 ₹ 9,000 12 July 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Green Gram Dal ₹ 8,300 ₹ 8,300 ₹ 8,300 12 July 2022Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
WheatLocal ₹ 2,825 ₹ 2,710 ₹ 2,650 12 July 2022Wheat Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 24 June 2022Green Chilli Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 17 June 2022Capsicum Price Trend
CabbageCabbage ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 16 June 2022Cabbage Price Trend
Honge seedHonge Seed ₹ 4,800 ₹ 4,800 ₹ 4,800 14 June 2022Honge seed Price Trend
OnionOnion ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 04 June 2022Onion Price Trend
Tamarind FruitTamarind Fruit ₹ 4,033 ₹ 4,033 ₹ 4,033 30 May 2022Tamarind Fruit Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 13 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green PeasGreen Peas ₹ 9,225 ₹ 9,225 ₹ 9,225 11 May 2022Green Peas Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 03 March 2022Carrot Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black ₹ 5,880 ₹ 5,880 ₹ 5,880 02 March 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,700 ₹ 1,700 ₹ 1,700 28 February 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
BrinjalOther ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 28 February 2022Brinjal Price Trend
Avare DalAvare (Whole) ₹ 5,920 ₹ 5,800 ₹ 5,780 25 February 2022Avare Dal Price Trend
CowCow ₹ 35,000 ₹ 30,000 ₹ 20,000 25 February 2022Cow Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 25 February 2022Maize Price Trend
OxOx ₹ 98,000 ₹ 85,000 ₹ 75,000 25 February 2022Ox Price Trend
She BuffaloShe Baffelo ₹ 24,000 ₹ 21,000 ₹ 18,000 25 February 2022She Buffalo Price Trend
Bengal Gram Dal (Chana Dal)Bengal Gram Dal ₹ 9,100 ₹ 9,100 ₹ 9,100 22 February 2022Bengal Gram Dal (Chana Dal) Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 04 February 2022Beetroot Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 03 February 2022Gur(Jaggery) Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 16 December 2021Ridge gourd(Tori) Price Trend
RiceMedium ₹ 4,590 ₹ 4,590 ₹ 4,590 06 August 2021Rice Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 18 March 2021Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
BullarBullar-W ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 26 February 2021Bullar Price Trend
CottonVaralakshmi (Ginned) ₹ 7,450 ₹ 6,300 ₹ 5,400 11 February 2021Cotton Price Trend
CopraBall ₹ 14,600 ₹ 14,600 ₹ 14,600 05 February 2021Copra Price Trend
GoatGoat ₹ 12,000 ₹ 9,100 ₹ 7,000 29 January 2021Goat Price Trend
SheepSheep Small ₹ 11,100 ₹ 9,000 ₹ 5,900 29 January 2021Sheep Price Trend
Niger Seed (Ramtil)Niger Seed ₹ 6,100 ₹ 6,100 ₹ 6,100 05 December 2020Niger Seed (Ramtil) Price Trend
SunflowerLocal ₹ 5,400 ₹ 5,400 ₹ 5,400 22 September 2020Sunflower Price Trend
Duster BeansOther ₹ 5,800 ₹ 5,800 ₹ 5,800 05 September 2020Duster Beans Price Trend
Jowar(Sorghum)Local ₹ 2,950 ₹ 2,950 ₹ 2,950 29 August 2020Jowar(Sorghum) Price Trend
GarlicGarlic ₹ 4,600 ₹ 4,600 ₹ 4,600 12 June 2020Garlic Price Trend
Corriander seedCoriander Seed ₹ 5,988 ₹ 5,988 ₹ 5,988 08 June 2020Corriander seed Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Other ₹ 22,000 ₹ 16,000 ₹ 16,000 06 June 2020Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Foxtail Millet(Navane)Other ₹ 3,085 ₹ 3,085 ₹ 3,085 26 May 2020Foxtail Millet(Navane) Price Trend
Copraother ₹ 10,500 ₹ 7,500 ₹ 7,500 16 April 2020Copra Price Trend
Moath DalMoath Dal ₹ 7,900 ₹ 7,900 ₹ 7,900 07 April 2020Moath Dal Price Trend
Same/SaviSame/Savi Local ₹ 5,777 ₹ 5,777 ₹ 5,777 07 April 2020Same/Savi Price Trend
RiceBroken Rice ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 19 February 2020Rice Price Trend
SajjeSajje ₹ 6,400 ₹ 6,400 ₹ 6,400 12 November 2019Sajje Price Trend
RiceFine(Basmati) ₹ 2,233 ₹ 2,233 ₹ 2,233 13 September 2019Rice Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Mangala (MR 272) ₹ 1,350 ₹ 1,350 ₹ 1,350 20 July 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Dry ChilliesLocal ₹ 2,800 ₹ 2,800 ₹ 2,800 14 March 2019Dry Chillies Price Trend
He BuffaloHe Baffelo ₹ 89,000 ₹ 71,000 ₹ 48,000 20 October 2018He Buffalo Price Trend
Green Gram (Moong)Local (Whole) ₹ 5,490 ₹ 5,200 ₹ 4,920 05 July 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 3,300 ₹ 3,300 ₹ 3,300 30 June 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 24 May 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Paddy(Dhan)Mangala (MR 272) ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 24 May 2018Paddy(Dhan) Price Trend
CarrotOther ₹ 5,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 07 December 2017Carrot Price Trend
Bengal Gram(Gram)Average (Whole) ₹ 5,950 ₹ 5,950 ₹ 5,950 07 November 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)FQ(Burma) ₹ 8,800 ₹ 8,800 ₹ 8,800 04 November 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
CoconutGrade- II ₹ 16,000 ₹ 14,500 ₹ 10,000 31 July 2017Coconut Price Trend
CoconutImported ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 27 December 2016Coconut Price Trend
CottonMCU 5 ₹ 4,200 ₹ 4,200 ₹ 4,200 17 October 2016Cotton Price Trend
CoconutMedium ₹ 13,000 ₹ 10,000 ₹ 9,000 24 February 2016Coconut Price Trend
CoconutSmall ₹ 9,300 ₹ 9,300 ₹ 9,000 02 January 2016Coconut Price Trend
CoconutBig ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 03 December 2015Coconut Price Trend
Green Grams (Moong)Local (Whole) ₹ 6,040 ₹ 6,040 ₹ 6,040 27 August 2014Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.