నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Karnataka State, Kolar District, Bangarpet Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 7,800 ₹ 6,800 ₹ 5,800 27 May 2022Beans Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 2,800 ₹ 2,500 ₹ 2,300 27 May 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 3,800 ₹ 3,500 ₹ 3,000 27 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 2,000 ₹ 1,600 ₹ 1,400 27 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,300 ₹ 2,200 ₹ 1,800 27 May 2022Brinjal Price Trend
Bunch BeansBunch Beans ₹ 2,400 ₹ 2,200 ₹ 2,000 27 May 2022Bunch Beans Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 27 May 2022Cabbage Price Trend
CarrotCarrot ₹ 3,300 ₹ 3,000 ₹ 2,700 27 May 2022Carrot Price Trend
Chilly CapsicumChilly Capsicum ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 27 May 2022Chilly Capsicum Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 4,500 ₹ 4,300 ₹ 4,000 27 May 2022Drumstick Price Trend
GarlicGarlic ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 27 May 2022Garlic Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,800 ₹ 2,300 ₹ 1,800 27 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 27 May 2022Green Chilli Price Trend
MangoOther ₹ 3,500 ₹ 3,000 ₹ 2,500 27 May 2022Mango Price Trend
OnionLocal ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 27 May 2022Onion Price Trend
PotatoLocal ₹ 1,800 ₹ 1,500 ₹ 1,400 27 May 2022Potato Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 600 27 May 2022Raddish Price Trend
RiceSarbati Raw ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 27 May 2022Rice Price Trend
Sweet PumpkinSweet Pumpkin ₹ 2,800 ₹ 2,400 ₹ 2,000 27 May 2022Sweet Pumpkin Price Trend
ThondekaiThondekai ₹ 3,800 ₹ 3,400 ₹ 2,800 27 May 2022Thondekai Price Trend
TomatoTomato ₹ 4,800 ₹ 3,200 ₹ 1,800 27 May 2022Tomato Price Trend
Chapparad AvareChapparada Avarekai ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 750 26 May 2022Chapparad Avare Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,800 ₹ 1,500 ₹ 1,400 26 May 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Knool KholKnool Khol ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 26 May 2022Knool Khol Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 3,800 ₹ 2,700 ₹ 1,700 25 May 2022Bitter gourd Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 2,400 ₹ 1,800 ₹ 1,400 25 May 2022Cauliflower Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 2,600 ₹ 2,400 ₹ 1,760 25 May 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 4,800 ₹ 4,400 ₹ 3,800 25 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 3,400 ₹ 2,500 ₹ 1,800 24 May 2022Capsicum Price Trend
Gur(Jaggery)Mudde ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 3,850 19 May 2022Gur(Jaggery) Price Trend
RiceBroken Rice ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 1,920 16 May 2022Rice Price Trend
RiceHansa ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,050 05 October 2021Rice Price Trend
PotatoJalander ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 30 September 2021Potato Price Trend
RiceHamsa St. ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 3,800 03 September 2021Rice Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 3,600 ₹ 3,200 ₹ 3,120 24 June 2021Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Ragi (Finger Millet)Local ₹ 3,200 ₹ 2,900 ₹ 2,800 03 June 2021Ragi (Finger Millet) Price Trend
Gur(Jaggery)Unde ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 26 May 2021Gur(Jaggery) Price Trend
RiceSona Fine ₹ 4,000 ₹ 3,600 ₹ 3,400 28 April 2021Rice Price Trend
Ragi (Finger Millet)Fine ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 2,320 19 February 2021Ragi (Finger Millet) Price Trend
RiceIR 20 ₹ 2,950 ₹ 2,650 ₹ 2,550 20 January 2021Rice Price Trend
RiceGMR Steam ₹ 3,250 ₹ 3,000 ₹ 2,950 24 November 2020Rice Price Trend
OnionOnion ₹ 5,000 ₹ 4,000 ₹ 3,000 14 October 2020Onion Price Trend
RiceCoarse (I.R.20) ₹ 3,850 ₹ 3,650 ₹ 3,250 13 October 2020Rice Price Trend
RiceIR 20 Fine Raw ₹ 3,850 ₹ 3,650 ₹ 3,250 09 October 2020Rice Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 12,000 ₹ 11,000 ₹ 10,000 16 September 2020Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy fine ₹ 2,100 ₹ 2,000 ₹ 1,950 02 September 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
BrinjalRound ₹ 2,000 ₹ 1,700 ₹ 1,500 26 August 2020Brinjal Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Green Gram Dal ₹ 9,500 ₹ 9,250 ₹ 9,000 03 August 2020Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
RiceFine ₹ 3,850 ₹ 3,650 ₹ 3,250 28 July 2020Rice Price Trend
RiceTallahamsa (Bilihamsa) ₹ 4,000 ₹ 3,850 ₹ 3,650 13 July 2020Rice Price Trend
MaizeHybrid/Local ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,200 10 July 2020Maize Price Trend
WheatBansi ₹ 2,000 ₹ 1,950 ₹ 1,850 10 July 2020Wheat Price Trend
Bengal Gram Dal (Chana Dal)Bengal Gram Dal ₹ 5,700 ₹ 5,400 ₹ 5,100 08 July 2020Bengal Gram Dal (Chana Dal) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy Medium ₹ 2,100 ₹ 2,000 ₹ 1,900 07 July 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,500 11 June 2020Ridgeguard(Tori) Price Trend
RiceMedium ₹ 3,400 ₹ 3,250 ₹ 2,850 18 May 2020Rice Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Green (Whole) ₹ 6,000 ₹ 5,900 ₹ 5,800 21 September 2019Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
RiceEMR Boiled ₹ 2,850 ₹ 2,550 ₹ 2,350 04 September 2019Rice Price Trend
Black Gram Dal (Urd Dal)Black Gram Dal ₹ 5,500 ₹ 5,000 ₹ 4,500 19 June 2019Black Gram Dal (Urd Dal) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Average (Whole) ₹ 8,000 ₹ 6,000 ₹ 5,600 07 January 2019Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy fine ₹ 1,860 ₹ 1,750 ₹ 1,580 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,850 ₹ 1,680 ₹ 1,580 22 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy Medium ₹ 1,980 ₹ 1,720 ₹ 1,600 20 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 4,850 ₹ 4,250 ₹ 3,780 13 March 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green PeasGreen Peas ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 09 March 2018Green Peas Price Trend
Avare DalAvare (Whole) ₹ 4,800 ₹ 4,000 ₹ 3,500 26 February 2018Avare Dal Price Trend
Bengal Gram(Gram)Average (Whole) ₹ 6,800 ₹ 6,000 ₹ 5,600 09 November 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)FQ(Burma) ₹ 6,400 ₹ 6,000 ₹ 5,800 09 November 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 6,200 ₹ 5,600 ₹ 5,300 04 November 2017Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 5,200 ₹ 4,700 ₹ 4,500 24 May 2017Green Gram (Moong) Price Trend
CoconutIISort without Husk ₹ 12,000 ₹ 7,000 ₹ 6,500 06 July 2015Coconut Price Trend
Green Grams (Moong)Green (Whole) ₹ 8,600 ₹ 7,600 ₹ 7,500 24 January 2015Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.