నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttar Pradesh State, Kanpur District, Jhijhank Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleDelicious ₹ 8,650 ₹ 8,500 ₹ 8,300 27 May 2022Apple Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Desi(Whole) ₹ 6,450 ₹ 6,270 ₹ 6,150 27 May 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 9,400 ₹ 9,250 ₹ 9,100 27 May 2022Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Hybrid ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 27 May 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 3,200 ₹ 3,050 ₹ 2,900 27 May 2022Banana Price Trend
Barley (Jau)Dara ₹ 2,200 ₹ 2,150 ₹ 2,100 27 May 2022Barley (Jau) Price Trend
Bengal Gram Dal (Chana Dal)Bengal Gram (Split) ₹ 6,000 ₹ 5,900 ₹ 5,800 27 May 2022Bengal Gram Dal (Chana Dal) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 5,400 ₹ 5,235 ₹ 5,100 27 May 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,000 ₹ 930 ₹ 850 27 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalRound/Long ₹ 1,550 ₹ 1,450 ₹ 1,350 27 May 2022Brinjal Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 2,900 ₹ 2,800 ₹ 2,700 27 May 2022Green Chilli Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 3,750 ₹ 3,650 ₹ 3,550 27 May 2022Gur(Jaggery) Price Trend
MustardSarson(Black) ₹ 6,600 ₹ 6,450 ₹ 6,350 27 May 2022Mustard Price Trend
OnionRed ₹ 1,100 ₹ 1,020 ₹ 950 27 May 2022Onion Price Trend
PapayaPapaya ₹ 2,900 ₹ 2,800 ₹ 2,700 27 May 2022Papaya Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 7,300 ₹ 7,150 ₹ 7,000 27 May 2022Pomegranate Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,250 ₹ 1,150 ₹ 1,050 27 May 2022Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 800 ₹ 750 ₹ 700 27 May 2022Pumpkin Price Trend
RiceIII ₹ 2,550 ₹ 2,380 ₹ 2,250 27 May 2022Rice Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 950 ₹ 870 ₹ 800 27 May 2022Sponge gourd Price Trend
TomatoDeshi ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 27 May 2022Tomato Price Trend
WheatDara ₹ 2,100 ₹ 2,025 ₹ 2,015 27 May 2022Wheat Price Trend
CauliflowerAfrican Sarson ₹ 1,500 ₹ 1,420 ₹ 1,300 24 February 2022Cauliflower Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 1,960 ₹ 1,940 ₹ 1,940 24 February 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
MaizeYellow ₹ 1,800 ₹ 1,730 ₹ 1,650 16 December 2021Maize Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 17 November 2021Capsicum Price Trend
AppleKasmir/Shimla - II ₹ 7,050 ₹ 6,900 ₹ 6,750 27 October 2021Apple Price Trend
MustardOther ₹ 7,950 ₹ 7,825 ₹ 7,700 15 September 2021Mustard Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 1,650 ₹ 1,535 ₹ 1,400 24 August 2021Jack Fruit Price Trend
MangoDusheri ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,900 29 July 2021Mango Price Trend
MangoBadami ₹ 2,100 ₹ 1,900 ₹ 1,800 06 July 2021Mango Price Trend
PotatoOther ₹ 1,120 ₹ 1,060 ₹ 1,000 06 July 2021Potato Price Trend
RiceOther ₹ 2,400 ₹ 2,250 ₹ 2,100 26 June 2021Rice Price Trend
PomegranateOther ₹ 5,600 ₹ 5,400 ₹ 5,200 29 December 2020Pomegranate Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi ₹ 1,350 ₹ 1,250 ₹ 1,150 23 October 2020Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
AppleAmerican ₹ 6,800 ₹ 6,600 ₹ 6,400 07 September 2020Apple Price Trend
BananaAmruthapani ₹ 2,500 ₹ 2,350 ₹ 2,200 31 August 2020Banana Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 31 August 2020Pumpkin Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 3,750 ₹ 3,650 ₹ 3,550 26 August 2020Gur(Jaggery) Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,000 ₹ 880 ₹ 800 30 May 2020Raddish Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 5,300 ₹ 5,230 ₹ 5,100 17 April 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
RaddishOther ₹ 800 ₹ 740 ₹ 600 27 December 2019Raddish Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Local ₹ 1,950 ₹ 1,850 ₹ 1,750 07 August 2019Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 550 ₹ 550 ₹ 550 06 August 2019Banana - Green Price Trend
Barley (Jau)Other ₹ 1,440 ₹ 1,420 ₹ 1,400 06 August 2019Barley (Jau) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 750 ₹ 750 ₹ 750 06 August 2019Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Green (Whole) ₹ 5,700 ₹ 5,600 ₹ 5,500 06 August 2019Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
LemonLemon ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 06 August 2019Lemon Price Trend
Papaya (Raw)Papaya (Raw) ₹ 450 ₹ 450 ₹ 450 06 August 2019Papaya (Raw) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White ₹ 6,249 ₹ 6,149 ₹ 6,049 06 August 2019Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Amla(Nelli Kai)Amla ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 12 July 2019Amla(Nelli Kai) Price Trend
Indian Beans (Seam)Indian Beans (Seam) ₹ 550 ₹ 525 ₹ 500 11 July 2019Indian Beans (Seam) Price Trend
LitchiLitchi ₹ 550 ₹ 525 ₹ 500 19 June 2019Litchi Price Trend
TindaTinda ₹ 1,500 ₹ 1,450 ₹ 1,400 19 June 2019Tinda Price Trend
GuavaGuava ₹ 750 ₹ 725 ₹ 700 22 May 2019Guava Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 850 ₹ 825 ₹ 800 22 May 2019Methi(Leaves) Price Trend
Onion GreenOnion Green ₹ 650 ₹ 625 ₹ 600 22 May 2019Onion Green Price Trend
Peas WetPeas Wet ₹ 900 ₹ 875 ₹ 850 22 May 2019Peas Wet Price Trend
PapayaOther ₹ 800 ₹ 775 ₹ 750 17 May 2019Papaya Price Trend
Papaya (Raw)Other ₹ 650 ₹ 625 ₹ 600 17 May 2019Papaya (Raw) Price Trend
Peas WetOther ₹ 850 ₹ 825 ₹ 800 17 May 2019Peas Wet Price Trend
Sweet PumpkinOther ₹ 600 ₹ 575 ₹ 550 17 May 2019Sweet Pumpkin Price Trend
Sweet PotatoHosur Green ₹ 400 ₹ 375 ₹ 350 04 May 2019Sweet Potato Price Trend
TindaOther ₹ 1,450 ₹ 1,425 ₹ 1,400 04 May 2019Tinda Price Trend
Chili RedBold ₹ 6,500 ₹ 6,400 ₹ 6,300 24 April 2019Chili Red Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other ₹ 1,950 ₹ 1,850 ₹ 1,750 28 March 2019Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Paddy(Dhan)Common ₹ 1,750 ₹ 1,725 ₹ 1,700 26 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 700 ₹ 650 ₹ 600 22 December 2018Carrot Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Desi(Whole) ₹ 3,400 ₹ 3,350 ₹ 3,300 06 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 5,050 ₹ 5,000 ₹ 4,950 06 July 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 1,515 ₹ 1,510 ₹ 1,505 23 June 2017Mango (Raw-Ripe) Price Trend
GarlicGarlic ₹ 2,225 ₹ 2,210 ₹ 2,200 22 June 2017Garlic Price Trend
MaizeOther ₹ 1,340 ₹ 1,310 ₹ 1,300 14 June 2017Maize Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 5,450 ₹ 5,400 ₹ 5,350 31 May 2017Kulthi(Horse Gram) Price Trend


Commodity Markets in Kanpur District

Choubepur

Kanpur(Grain)

Pukhrayan

Rura

Uttaripura

VaripaalFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.