నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Punjab State, Muktsar District, Giddarbaha Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,800 ₹ 2,700 ₹ 2,500 18 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 1,600 ₹ 1,600 ₹ 1,500 18 August 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,400 18 August 2022Cabbage Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 4,800 18 August 2022Cauliflower Price Trend
Cluster beansCluster Beans ₹ 6,500 ₹ 6,500 ₹ 6,000 18 August 2022Cluster beans Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,300 18 August 2022Colacasia Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,600 ₹ 2,600 ₹ 2,500 18 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
GarlicGarlic ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 18 August 2022Garlic Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 18 August 2022Green Chilli Price Trend
OnionOnion ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,300 18 August 2022Onion Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 900 18 August 2022Potato Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 18 August 2022Ridgeguard(Tori) Price Trend
Round gourdRound gourd ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,000 18 August 2022Round gourd Price Trend
TomatoTomato ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,700 18 August 2022Tomato Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 2,800 30 July 2022Bottle gourd Price Trend
LemonLemon ₹ 5,500 ₹ 5,500 ₹ 5,000 30 July 2022Lemon Price Trend
Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,800 29 July 2022Cowpea(Veg) Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 29 July 2022Pumpkin Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 29 July 2022Spinach Price Trend
Jamun(Narale Hannu)Jamun ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 16 July 2022Jamun(Narale Hannu) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 2,000 ₹ 1,600 ₹ 1,500 12 July 2022Mango (Raw-Ripe) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 11 July 2022Bitter gourd Price Trend
TindaTinda ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 11 July 2022Tinda Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 17 May 2022Capsicum Price Trend
Long Melon(Kakri)Long Melon (Kakri) ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 17 May 2022Long Melon(Kakri) Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 17 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,200 30 December 2021Carrot Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 30 December 2021Coriander(Leaves) Price Trend
Indian Colza(Sarson)Indian Colza(Sarson) ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 800 30 December 2021Indian Colza(Sarson) Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 800 ₹ 800 ₹ 700 30 December 2021Methi(Leaves) Price Trend
Onion GreenOnion Green ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,000 30 December 2021Onion Green Price Trend
Peas codPeas cod ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 2,800 30 December 2021Peas cod Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 30 December 2021Raddish Price Trend
CottonOther ₹ 8,571 ₹ 8,350 ₹ 7,000 14 December 2021Cotton Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 2,800 14 December 2021Ginger(Green) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basumathi ₹ 3,850 ₹ 3,650 ₹ 3,350 29 November 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
CottonR.G.J-34 24mm-Fine ₹ 8,830 ₹ 8,750 ₹ 6,600 26 November 2021Cotton Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 1,960 ₹ 1,960 ₹ 1,960 08 November 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
CottonNarma BT Cotton ₹ 7,020 ₹ 6,950 ₹ 6,950 05 October 2021Cotton Price Trend
GuavaGuava ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 800 03 September 2021Guava Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 27 May 2021Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 19 May 2021Water Melon Price Trend
WheatOther ₹ 1,975 ₹ 1,975 ₹ 1,975 09 May 2021Wheat Price Trend
BananaOther ₹ 2,400 ₹ 2,300 ₹ 2,200 21 April 2021Banana Price Trend
Squash(Chappal Kadoo)Squash(Chappal Kadoo) ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 20 April 2021Squash(Chappal Kadoo) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)1121 ₹ 2,930 ₹ 2,850 ₹ 2,300 25 March 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Gram Raw(Chholia)Gram Raw(Chholia) ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 19 March 2021Gram Raw(Chholia) Price Trend
TurnipTurnip ₹ 500 ₹ 500 ₹ 500 24 February 2021Turnip Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basmati 1509 ₹ 2,965 ₹ 2,895 ₹ 2,170 11 February 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 12 January 2021Sweet Potato Price Trend
Peas codOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,800 18 December 2020Peas cod Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,888 ₹ 1,888 ₹ 1,888 25 November 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
OnionLocal ₹ 3,500 ₹ 3,450 ₹ 3,400 09 November 2020Onion Price Trend
Ginger(Dry)Dry ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 26 October 2020Ginger(Dry) Price Trend
OnionNasik ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 07 September 2020Onion Price Trend
Guar Seed(Cluster Beans Seed)Other ₹ 3,590 ₹ 3,590 ₹ 3,590 17 August 2020Guar Seed(Cluster Beans Seed) Price Trend
PapayaOther ₹ 2,550 ₹ 2,550 ₹ 2,550 19 April 2020Papaya Price Trend
KinnowKinnow ₹ 2,550 ₹ 2,550 ₹ 2,550 15 April 2020Kinnow Price Trend
LemonOther ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 05 March 2020Lemon Price Trend
Rat Tail Radish (Mogari)Rat Tail Radish (Mogari) ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 26 February 2020Rat Tail Radish (Mogari) Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 700 ₹ 600 ₹ 500 25 February 2020Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
MashroomsMashrooms ₹ 10,000 ₹ 10,000 ₹ 10,000 14 February 2020Mashrooms Price Trend
Green Avare (W)Green Avare (W) ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,000 09 January 2020Green Avare (W) Price Trend
BrinjalRound ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 18 December 2019Brinjal Price Trend
Peas WetPeas Wet ₹ 3,100 ₹ 3,100 ₹ 3,000 21 November 2019Peas Wet Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,500 18 November 2019French Beans (Frasbean) Price Trend
PotatoKufri Giriraj ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 29 May 2019Potato Price Trend
OnionRed ₹ 600 ₹ 600 ₹ 500 27 May 2019Onion Price Trend
BrinjalRound/Long ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,200 22 May 2019Brinjal Price Trend
MustardMustard ₹ 3,485 ₹ 3,485 ₹ 3,485 10 April 2019Mustard Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 700 ₹ 600 ₹ 500 08 February 2019Cauliflower Price Trend
Paddy(Dhan)1121 ₹ 3,440 ₹ 3,400 ₹ 2,965 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,770 ₹ 1,770 ₹ 1,770 25 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Basmati 1509 ₹ 3,250 ₹ 2,920 ₹ 2,750 21 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Coriander(Leaves)Local ₹ 600 ₹ 600 ₹ 500 15 March 2018Coriander(Leaves) Price Trend
Paddy(Dhan)Basumathi ₹ 3,035 ₹ 2,850 ₹ 2,650 10 November 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 2,600 ₹ 2,600 ₹ 2,500 07 September 2017Sponge gourd Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,500 14 August 2017Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
PlumPlum ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,200 21 March 2017Plum Price Trend
CottonDesi ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 02 March 2017Cotton Price Trend
Chili RedRed ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 21 September 2016Chili Red Price Trend
CottonKapas (Adoni) ₹ 4,225 ₹ 4,225 ₹ 4,225 21 September 2016Cotton Price Trend
CottonJ-34 ₹ 5,050 ₹ 4,910 ₹ 3,900 09 September 2016Cotton Price Trend
Mint(Pudina)Mint(Pudina) ₹ 700 ₹ 700 ₹ 600 12 April 2016Mint(Pudina) Price Trend
MaizeOther ₹ 500 ₹ 350 ₹ 300 12 July 2014Maize Price Trend
CottonAmerican ₹ 5,460 ₹ 5,440 ₹ 4,905 21 January 2014Cotton Price Trend


Commodity Markets in Muktsar District

Bariwala

Malout

Malout (Kilianwali)

Malout (Panniwala)

MuktsarFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.