నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Madhya Pradesh State, Narsinghpur District, Gadarwada Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 6,300 ₹ 5,751 ₹ 5,400 12 May 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,669 ₹ 4,550 ₹ 3,900 12 May 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 5,900 ₹ 5,550 ₹ 5,425 12 May 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Other ₹ 6,297 ₹ 6,081 ₹ 6,000 12 May 2022Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 4,350 ₹ 4,350 ₹ 4,160 12 May 2022Peas(Dry) Price Trend
WheatOther ₹ 2,066 ₹ 2,012 ₹ 1,871 12 May 2022Wheat Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 1,215 ₹ 1,215 ₹ 1,215 29 April 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 27 April 2022Soyabean Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 24 February 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
MaizeOther ₹ 1,526 ₹ 1,500 ₹ 1,400 29 November 2021Maize Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 2,760 ₹ 2,760 ₹ 2,760 24 June 2021Gur(Jaggery) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 6,300 ₹ 6,300 ₹ 6,300 12 January 2021Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 04 November 2020Bottle gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,800 ₹ 1,650 ₹ 1,500 04 November 2020Brinjal Price Trend
GarlicOther ₹ 7,500 ₹ 7,500 ₹ 7,500 04 November 2020Garlic Price Trend
OnionOther ₹ 3,200 ₹ 3,200 ₹ 3,200 04 November 2020Onion Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 04 November 2020Sponge gourd Price Trend
TomatoOther ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,600 04 November 2020Tomato Price Trend
Green ChilliOther ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 2,800 02 November 2020Green Chilli Price Trend
SpinachOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 02 November 2020Spinach Price Trend
CabbageCabbage ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 29 October 2020Cabbage Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 2,500 ₹ 2,250 ₹ 2,000 29 October 2020Cauliflower Price Trend
PotatoLocal ₹ 3,300 ₹ 3,050 ₹ 2,800 29 October 2020Potato Price Trend
AppleApple ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 19 October 2020Apple Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 3,100 ₹ 3,050 ₹ 3,000 19 October 2020Bitter gourd Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 19 October 2020Coriander(Leaves) Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 19 October 2020Pumpkin Price Trend
RaddishOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 19 October 2020Raddish Price Trend
BananaOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 13 October 2020Banana Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 13 October 2020Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,600 ₹ 1,600 ₹ 1,600 13 October 2020Carrot Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,000 ₹ 1,950 ₹ 1,900 13 October 2020Cucumbar(Kheera) Price Trend
PapayaOther ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 13 October 2020Papaya Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 22 September 2020Ginger(Dry) Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 26 August 2020Beetroot Price Trend
CapsicumOther ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 26 August 2020Capsicum Price Trend
Cowpea(Veg)Other ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 26 August 2020Cowpea(Veg) Price Trend
LemonLemon ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,200 26 August 2020Lemon Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 26 August 2020Pointed gourd (Parval) Price Trend
PomegranateOther ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 25 August 2020Pomegranate Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 20 August 2020Green Chilli Price Trend
WheatLokwan ₹ 1,664 ₹ 1,660 ₹ 1,600 17 August 2020Wheat Price Trend
GarlicGarlic ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 13 August 2020Garlic Price Trend
TomatoDeshi ₹ 3,000 ₹ 2,750 ₹ 2,500 13 August 2020Tomato Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 10 August 2020Maize Price Trend
MangoOther ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 28 July 2020Mango Price Trend
Jack FruitOther ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 24 July 2020Jack Fruit Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 4,051 ₹ 3,850 ₹ 3,001 18 July 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 25 June 2020Sponge gourd Price Trend
White PeasOther ₹ 4,075 ₹ 4,075 ₹ 4,075 24 June 2020White Peas Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 19 June 2020Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Other ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 13 June 2020Mango (Raw-Ripe) Price Trend
Water MelonOther ₹ 500 ₹ 500 ₹ 500 08 June 2020Water Melon Price Trend
Mahua Seed(Hippe seed)Mahua Seed ₹ 3,200 ₹ 3,200 ₹ 3,200 19 May 2020Mahua Seed(Hippe seed) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)1121 ₹ 2,250 ₹ 2,250 ₹ 2,250 19 May 2020Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Indian Beans (Seam)Other ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 21 March 2020Indian Beans (Seam) Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 21 March 2020Methi(Leaves) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basmati 1509 ₹ 2,090 ₹ 1,914 ₹ 1,791 21 March 2020Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Peas WetOther ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 19 March 2020Peas Wet Price Trend
GrapesIndian ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 29 February 2020Grapes Price Trend
OrangeOther ₹ 1,600 ₹ 1,350 ₹ 1,100 29 February 2020Orange Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 3,800 ₹ 3,800 ₹ 3,800 17 February 2020Chikoos(Sapota) Price Trend
GuavaGuava ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 17 February 2020Guava Price Trend
GarlicAverage ₹ 13,000 ₹ 13,000 ₹ 13,000 22 November 2019Garlic Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Sugandha ₹ 2,104 ₹ 2,000 ₹ 1,401 22 November 2019Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Gram Raw(Chholia)Gram Raw(Chholia) ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 15 November 2019Gram Raw(Chholia) Price Trend
SeetapalSeethaphal ₹ 3,900 ₹ 3,900 ₹ 3,900 15 November 2019Seetapal Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 3,800 ₹ 3,800 ₹ 3,800 13 November 2019Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
GroundnutOther ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 24 October 2019Groundnut Price Trend
Corriander seedOther ₹ 8,000 ₹ 6,000 ₹ 4,000 27 September 2019Corriander seed Price Trend
PineappleOther ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 17 July 2019Pineapple Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Local ₹ 1,000 ₹ 950 ₹ 950 11 July 2019Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
TindaOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 06 July 2019Tinda Price Trend
Cluster beansCluster Beans ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 20 June 2019Cluster beans Price Trend
Sweet PotatoOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 25 April 2019Sweet Potato Price Trend
MangoBadami ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 15 April 2019Mango Price Trend
DrumstickOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 12 April 2019Drumstick Price Trend
Methi(Leaves)Other ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 13 March 2019Methi(Leaves) Price Trend
BeetrootOther ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 08 March 2019Beetroot Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 3,137 ₹ 2,891 ₹ 1,201 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 4,000 ₹ 3,450 ₹ 2,800 27 June 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,550 ₹ 4,270 ₹ 3,600 27 June 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Lentil(Masur)Other ₹ 3,355 ₹ 3,175 ₹ 2,902 27 June 2018Lentil(Masur) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 1,801 ₹ 1,801 ₹ 1,801 19 May 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 3,700 ₹ 3,670 ₹ 3,450 26 February 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 6,600 ₹ 6,600 ₹ 6,600 19 January 2015Green Grams (Moong) Price Trend


Commodity Markets in Narsinghpur District

Gotegaon

Kareli

Narsinghpur

TendukhedaFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.