Find Soil Testing Laboratory

Soil Testing Laboratories in Ahmednagar, Maharashtra

Serial NoLab Name Lab TypeGovt FundingEmail idMobile
1Agrovarta soil testing lab,AhmednagarSoil Testing Laboratories
2Amit Prakash Deshmukh, A.nagarMini Lab
3Bhausaheb Thorat Saha.Sakhar karkhana,AmrutnagarSoil Testing Laboratories
4District Soil Survey & Soil Testing laboratory,AhmSoil Testing Laboratories
5District Soil Survey Soil Testing Laboratory, AhmaSoil Testing Laboratories
6Krushi Mitra soil testing lab,savediSoil Testing Laboratories