నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttrakhand State, Nanital District, Haldwani Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleOther ₹ 6,000 ₹ 5,630 ₹ 5,000 31 August 2022Apple Price Trend
BananaOther ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 31 August 2022Banana Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 1,500 ₹ 1,140 ₹ 900 31 August 2022Bottle gourd Price Trend
CauliflowerOther ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 31 August 2022Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 31 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 2,000 ₹ 1,690 ₹ 1,500 31 August 2022Green Chilli Price Trend
GuavaOther ₹ 1,200 ₹ 900 ₹ 800 31 August 2022Guava Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 2,500 ₹ 2,160 ₹ 2,000 31 August 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OnionOther ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 31 August 2022Onion Price Trend
PotatoOther ₹ 2,000 ₹ 1,290 ₹ 800 31 August 2022Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 31 August 2022Pumpkin Price Trend
TomatoOther ₹ 2,000 ₹ 1,600 ₹ 1,400 31 August 2022Tomato Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Average (Whole) ₹ 5,875 ₹ 5,875 ₹ 5,875 21 July 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 10,300 ₹ 9,525 ₹ 8,750 21 July 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 8,350 ₹ 8,350 ₹ 8,350 21 July 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Other ₹ 8,340 ₹ 8,270 ₹ 8,200 21 July 2022Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
WheatOther ₹ 2,020 ₹ 2,020 ₹ 2,020 25 April 2022Wheat Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 2,800 ₹ 2,700 ₹ 2,500 17 February 2022Gur(Jaggery) Price Trend
SoyabeanOther ₹ 5,800 ₹ 5,760 ₹ 5,700 17 February 2022Soyabean Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Other ₹ 7,600 ₹ 7,600 ₹ 7,600 27 January 2022Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) ₹ 7,264 ₹ 7,264 ₹ 7,264 25 January 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
BeansOther ₹ 1,800 ₹ 1,715 ₹ 1,500 25 January 2022Beans Price Trend
CabbageOther ₹ 1,200 ₹ 975 ₹ 800 25 January 2022Cabbage Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 25 January 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
Green PeasOther ₹ 1,500 ₹ 1,270 ₹ 1,200 25 January 2022Green Peas Price Trend
PomegranateOther ₹ 6,500 ₹ 6,308 ₹ 6,000 25 January 2022Pomegranate Price Trend
GarlicOther ₹ 8,000 ₹ 7,500 ₹ 6,000 24 January 2022Garlic Price Trend
PapayaOther ₹ 2,000 ₹ 1,690 ₹ 1,600 24 January 2022Papaya Price Trend
ColacasiaOther ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 21 January 2022Colacasia Price Trend
LemonOther ₹ 1,800 ₹ 1,650 ₹ 1,200 21 January 2022Lemon Price Trend
Amla(Nelli Kai)Other ₹ 1,200 ₹ 900 ₹ 800 20 January 2022Amla(Nelli Kai) Price Trend
CoconutOther ₹ 2,000 ₹ 1,565 ₹ 1,500 20 January 2022Coconut Price Trend
GrapesOther ₹ 3,000 ₹ 2,860 ₹ 2,500 20 January 2022Grapes Price Trend
OrangeOther ₹ 2,500 ₹ 2,100 ₹ 2,000 20 January 2022Orange Price Trend
Peas WetOther ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,200 20 January 2022Peas Wet Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,200 ₹ 845 ₹ 800 08 July 2021Brinjal Price Trend
MangoOther ₹ 1,500 ₹ 1,100 ₹ 1,000 08 July 2021Mango Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 5,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 09 March 2021Ginger(Green) Price Trend
CarrotOther ₹ 1,500 ₹ 1,077 ₹ 900 23 January 2021Carrot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 900 11 August 2020Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 1,500 ₹ 1,155 ₹ 1,000 11 August 2020Bitter gourd Price Trend
Jack FruitOther ₹ 1,400 ₹ 1,000 ₹ 800 24 June 2020Jack Fruit Price Trend
CapsicumOther ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 2,500 22 June 2020Capsicum Price Trend
Water MelonOther ₹ 500 ₹ 500 ₹ 400 22 June 2020Water Melon Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Other ₹ 1,500 ₹ 1,000 ₹ 1,000 29 May 2020Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Masur DalKala Masoor New ₹ 6,625 ₹ 6,625 ₹ 6,625 12 May 2020Masur Dal Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Other ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 27 February 2020Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 5,500 ₹ 5,000 ₹ 4,500 31 December 2019Ginger(Dry) Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 31 December 2019Peas(Dry) Price Trend
GroundnutOther ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 27 December 2019Groundnut Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 1,815 ₹ 1,815 ₹ 1,815 19 November 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
MaizeOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 13 November 2019Maize Price Trend
RaddishOther ₹ 700 ₹ 650 ₹ 600 11 November 2019Raddish Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 25 October 2019Pointed gourd (Parval) Price Trend
TindaOther ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 23 October 2019Tinda Price Trend
GheeOther ₹ 46,023 ₹ 46,023 ₹ 46,023 17 October 2019Ghee Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 1,200 ₹ 1,150 ₹ 1,100 16 October 2019Ridgeguard(Tori) Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 800 ₹ 732 ₹ 700 30 August 2019Pear(Marasebu) Price Trend
Coriander(Leaves)Other ₹ 7,000 ₹ 6,750 ₹ 6,500 29 August 2019Coriander(Leaves) Price Trend
Corriander seedOther ₹ 7,000 ₹ 6,750 ₹ 6,500 29 August 2019Corriander seed Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 5,050 ₹ 5,050 ₹ 5,050 13 August 2019Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Chili RedOther ₹ 5,700 ₹ 5,700 ₹ 5,700 13 August 2019Chili Red Price Trend
PeachOther ₹ 1,663 ₹ 1,563 ₹ 1,463 31 July 2019Peach Price Trend
PlumOther ₹ 1,614 ₹ 1,514 ₹ 1,414 31 July 2019Plum Price Trend
LitchiOther ₹ 4,200 ₹ 4,100 ₹ 4,000 03 July 2019Litchi Price Trend
Apricot(Jardalu/Khumani)Other ₹ 1,898 ₹ 1,798 ₹ 1,698 31 May 2019Apricot(Jardalu/Khumani) Price Trend
MashroomsOther ₹ 5,250 ₹ 5,150 ₹ 5,050 24 April 2019Mashrooms Price Trend
Sweet PotatoOther ₹ 1,613 ₹ 1,513 ₹ 1,413 28 February 2019Sweet Potato Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 4,700 ₹ 4,650 ₹ 4,600 29 December 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 20 December 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Lentil(Masur)Other ₹ 3,740 ₹ 3,740 ₹ 3,740 20 December 2017Lentil(Masur) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,140 ₹ 1,140 ₹ 1,140 10 November 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar Dal(Tur) ₹ 6,000 ₹ 5,900 ₹ 5,800 27 October 2017Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 6,500 ₹ 6,344 ₹ 6,189 28 July 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
RiceOther ₹ 6,996 ₹ 5,848 ₹ 4,700 27 July 2017Rice Price Trend
Barley (Jau)Other ₹ 1,480 ₹ 1,380 ₹ 1,280 22 June 2017Barley (Jau) Price Trend
TurmericOther ₹ 7,210 ₹ 7,155 ₹ 7,100 11 January 2016Turmeric Price Trend
GingerOther ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 20 December 2015Ginger Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 9,800 ₹ 9,500 ₹ 9,200 05 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
Dry ChilliesOther ₹ 4,800 ₹ 4,743 ₹ 4,650 17 April 2014Dry Chillies Price Trend
TobaccoOther ₹ 6,406 ₹ 6,406 ₹ 6,406 16 April 2014Tobacco Price Trend


Commodity Markets in Nanital District

RamnagarFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.