నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttar Pradesh State, Saharanpur District, Chutmalpur Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 18 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 18 August 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 18 August 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 18 August 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 18 August 2022Cabbage Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 18 August 2022Colacasia Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 18 August 2022Green Chilli Price Trend
GuavaGuava ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 18 August 2022Guava Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 18 August 2022Pumpkin Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 18 August 2022Raddish Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 18 August 2022Ridgeguard(Tori) Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 18 August 2022Spinach Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,750 ₹ 1,650 ₹ 1,550 18 August 2022Tomato Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,350 ₹ 1,270 ₹ 1,150 17 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 17 August 2022Mango (Raw-Ripe) Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,750 ₹ 1,650 ₹ 1,550 16 August 2022Potato Price Trend
OnionRed ₹ 1,950 ₹ 1,850 ₹ 1,750 11 August 2022Onion Price Trend
GarlicGarlic ₹ 3,300 ₹ 3,200 ₹ 3,100 01 August 2022Garlic Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 01 August 2022Jack Fruit Price Trend
Pear(Marasebu)Pears ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 27 July 2022Pear(Marasebu) Price Trend
LemonLemon ₹ 3,300 ₹ 3,200 ₹ 3,100 22 July 2022Lemon Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 3,700 ₹ 3,600 ₹ 3,500 20 July 2022Ginger(Green) Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 20 June 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
LitchiLitchi ₹ 5,300 ₹ 5,200 ₹ 5,100 17 June 2022Litchi Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 15 June 2022Water Melon Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 10 June 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 750 ₹ 670 ₹ 600 19 May 2022Cauliflower Price Trend
Peas codPeas cod ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 19 May 2022Peas cod Price Trend
PeachPeach ₹ 1,250 ₹ 1,150 ₹ 1,050 16 May 2022Peach Price Trend
Chikoos(Sapota)Sapota ₹ 2,750 ₹ 2,650 ₹ 2,550 09 May 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
GrapesGreen ₹ 5,800 ₹ 5,700 ₹ 5,600 09 May 2022Grapes Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 1,950 ₹ 1,850 ₹ 1,750 29 April 2022Banana Price Trend
PapayaPapaya ₹ 2,050 ₹ 1,950 ₹ 1,750 25 April 2022Papaya Price Trend
TurnipTurnip ₹ 900 ₹ 850 ₹ 800 21 April 2022Turnip Price Trend
AppleApple ₹ 2,050 ₹ 1,950 ₹ 1,850 19 April 2022Apple Price Trend
Papaya (Raw)Papaya (Raw) ₹ 1,550 ₹ 1,470 ₹ 1,350 13 April 2022Papaya (Raw) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 900 ₹ 805 ₹ 700 05 March 2022Carrot Price Trend
KinnowKinnow ₹ 2,350 ₹ 2,250 ₹ 2,150 23 February 2022Kinnow Price Trend
OnionOnion ₹ 2,250 ₹ 2,150 ₹ 2,000 10 February 2022Onion Price Trend
Surat Beans (Papadi)Surat Beans (Papadi) ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 03 February 2022Surat Beans (Papadi) Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 1,650 ₹ 1,550 ₹ 1,450 18 January 2022Sweet Potato Price Trend
Surat Beans (Papadi)Other ₹ 1,350 ₹ 1,230 ₹ 1,150 02 December 2021Surat Beans (Papadi) Price Trend
Ridge gourd(Tori)Other ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 19 October 2020Ridge gourd(Tori) Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 1,150 ₹ 1,100 ₹ 1,050 21 May 2020Ridgeguard(Tori) Price Trend
Gur(Jaggery)Yellow ₹ 2,400 18 February 2020Gur(Jaggery) Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 5,850 09 December 2019Ground Nut Seed Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 25 October 2019Sponge gourd Price Trend
GrapesAnnabesahai ₹ 3,900 ₹ 3,800 ₹ 3,700 12 March 2019Grapes Price Trend
MaizeDeshi Red ₹ 1,890 ₹ 1,800 ₹ 1,710 30 January 2019Maize Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 3,700 ₹ 3,600 ₹ 3,500 04 January 2019Pomegranate Price Trend
BananaAmruthapani ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 11 September 2018Banana Price Trend
BrinjalOther ₹ 900 ₹ 800 ₹ 700 11 September 2018Brinjal Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 11 September 2018Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 11 September 2018Pumpkin Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 11 September 2018Sponge gourd Price Trend
TomatoDeshi ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 11 September 2018Tomato Price Trend
AppleOther ₹ 2,650 ₹ 2,600 ₹ 2,550 06 September 2018Apple Price Trend
PapayaOther ₹ 1,900 ₹ 1,800 ₹ 1,700 31 July 2018Papaya Price Trend
Jack FruitOther ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 13 July 2018Jack Fruit Price Trend
PomegranateOther ₹ 4,100 ₹ 4,000 ₹ 3,900 27 June 2018Pomegranate Price Trend
Water MelonOther ₹ 800 ₹ 750 ₹ 700 12 June 2018Water Melon Price Trend
GarlicAverage ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 22 May 2018Garlic Price Trend
WheatDara ₹ 1,775 ₹ 1,750 ₹ 1,735 22 May 2018Wheat Price Trend
OrangeDarjeeling ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 10 May 2018Orange Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 06 April 2018Gur(Jaggery) Price Trend
Peas codOther ₹ 1,150 30 March 2018Peas cod Price Trend
FishFish ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 27 March 2018Fish Price Trend
RiceOther ₹ 2,750 ₹ 2,700 ₹ 2,650 15 March 2018Rice Price Trend
TomatoOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 12 March 2018Tomato Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,550 09 February 2018Chikoos(Sapota) Price Trend
Sweet PotatoHosur Green ₹ 900 ₹ 850 ₹ 800 23 January 2018Sweet Potato Price Trend
RaddishOther ₹ 500 ₹ 450 ₹ 400 18 November 2017Raddish Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,550 30 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 2,200 ₹ 2,150 ₹ 2,100 16 September 2017Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
AppleAmerican ₹ 2,450 31 July 2017Apple Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 6,570 31 May 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
MustardLohi Black ₹ 3,460 31 May 2017Mustard Price Trend
RiceIII ₹ 2,440 31 May 2017Rice Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.