నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Punjab State, Fazilka District, Abohar Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Amla(Nelli Kai)Amla ₹ 4,250 ₹ 4,250 ₹ 2,200 11 August 2022Amla(Nelli Kai) Price Trend
AppleApple ₹ 11,000 ₹ 6,500 ₹ 4,250 11 August 2022Apple Price Trend
BananaOther ₹ 2,150 ₹ 1,555 ₹ 1,250 11 August 2022Banana Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 3,250 ₹ 3,250 ₹ 3,250 11 August 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 3,520 ₹ 3,000 ₹ 2,560 11 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 3,521 ₹ 2,560 ₹ 2,133 11 August 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 2,450 ₹ 1,888 ₹ 1,525 11 August 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,560 ₹ 2,015 ₹ 1,560 11 August 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 4,560 ₹ 3,500 ₹ 3,250 11 August 2022Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 5,880 ₹ 5,500 ₹ 4,500 11 August 2022Capsicum Price Trend
CarrotCarrot ₹ 2,850 ₹ 2,850 ₹ 2,850 11 August 2022Carrot Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 4,560 ₹ 3,560 ₹ 2,556 11 August 2022Cauliflower Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 11 August 2022Colacasia Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 7,500 ₹ 7,500 ₹ 7,500 11 August 2022Coriander(Leaves) Price Trend
Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) ₹ 4,250 ₹ 3,550 ₹ 3,015 11 August 2022Cowpea(Veg) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 3,782 ₹ 1,840 ₹ 1,240 11 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
GarlicGarlic ₹ 4,550 ₹ 3,500 ₹ 2,500 11 August 2022Garlic Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 5,400 ₹ 3,500 ₹ 3,205 11 August 2022Ginger(Dry) Price Trend
GrapesOther ₹ 5,650 ₹ 5,650 ₹ 5,650 11 August 2022Grapes Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 4,000 ₹ 3,150 ₹ 2,500 11 August 2022Green Chilli Price Trend
GuavaGuava ₹ 4,250 ₹ 3,200 ₹ 1,500 11 August 2022Guava Price Trend
LemonLemon ₹ 4,150 ₹ 3,500 ₹ 3,250 11 August 2022Lemon Price Trend
MangoOther ₹ 7,580 ₹ 6,880 ₹ 4,580 11 August 2022Mango Price Trend
Mint(Pudina)Mint(Pudina) ₹ 4,150 ₹ 4,150 ₹ 4,150 11 August 2022Mint(Pudina) Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 3,560 ₹ 3,170 ₹ 2,580 11 August 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OnionOnion ₹ 1,500 ₹ 1,350 ₹ 1,200 11 August 2022Onion Price Trend
PapayaPapaya ₹ 3,560 ₹ 2,880 ₹ 2,508 11 August 2022Papaya Price Trend
PeachPeach ₹ 4,213 ₹ 3,555 ₹ 3,250 11 August 2022Peach Price Trend
Pear(Marasebu)Pears ₹ 5,250 ₹ 3,800 ₹ 2,560 11 August 2022Pear(Marasebu) Price Trend
PineapplePine Apple ₹ 4,125 ₹ 3,580 ₹ 3,200 11 August 2022Pineapple Price Trend
PlumPlum ₹ 7,500 ₹ 6,800 ₹ 4,250 11 August 2022Plum Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 10,250 ₹ 7,580 ₹ 5,600 11 August 2022Pomegranate Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,650 ₹ 1,435 ₹ 1,240 11 August 2022Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,150 11 August 2022Pumpkin Price Trend
RaddishRaddish ₹ 2,100 ₹ 1,500 ₹ 1,025 11 August 2022Raddish Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 4,502 ₹ 3,500 ₹ 2,500 11 August 2022Sponge gourd Price Trend
Squash(Chappal Kadoo)Squash(Chappal Kadoo) ₹ 1,200 ₹ 1,010 ₹ 500 11 August 2022Squash(Chappal Kadoo) Price Trend
Tender CoconutTender Coconut ₹ 3,560 ₹ 2,900 ₹ 2,505 11 August 2022Tender Coconut Price Trend
TindaTinda ₹ 7,102 ₹ 7,102 ₹ 5,650 11 August 2022Tinda Price Trend
TomatoTomato ₹ 2,350 ₹ 1,990 ₹ 1,500 11 August 2022Tomato Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 2,550 ₹ 1,800 ₹ 1,500 11 August 2022Water Melon Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 5,400 ₹ 5,400 ₹ 5,400 10 August 2022French Beans (Frasbean) Price Trend
Peas codPeas cod ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 10 August 2022Peas cod Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,555 ₹ 1,130 ₹ 1,075 29 June 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
LitchiLitchi ₹ 8,000 ₹ 7,150 ₹ 6,050 22 June 2022Litchi Price Trend
WheatOther ₹ 2,015 ₹ 2,015 ₹ 2,015 30 May 2022Wheat Price Trend
Onion GreenOnion Green ₹ 1,890 ₹ 1,400 ₹ 1,200 28 February 2022Onion Green Price Trend
Rat Tail Radish (Mogari)Rat Tail Radish (Mogari) ₹ 2,500 ₹ 2,000 ₹ 1,500 28 February 2022Rat Tail Radish (Mogari) Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 2,600 ₹ 2,600 ₹ 2,200 28 February 2022Sweet Potato Price Trend
TurnipTurnip ₹ 700 ₹ 600 ₹ 500 28 February 2022Turnip Price Trend
CottonNarma BT Cotton ₹ 10,125 ₹ 10,010 ₹ 9,900 04 February 2022Cotton Price Trend
KinnowKinnow ₹ 2,600 ₹ 1,350 ₹ 660 28 January 2022Kinnow Price Trend
CottonDesi ₹ 7,445 ₹ 7,420 ₹ 7,390 31 December 2021Cotton Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)1121 ₹ 3,738 ₹ 3,665 ₹ 3,170 27 November 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,960 ₹ 1,960 ₹ 1,960 09 November 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basmati 1509 ₹ 2,885 ₹ 2,850 ₹ 2,801 30 October 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
OrangeOrange ₹ 2,300 ₹ 1,895 ₹ 1,550 13 October 2021Orange Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,800 ₹ 1,350 ₹ 1,065 08 October 2021Spinach Price Trend
Long Melon(Kakri)Long Melon (Kakri) ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 987 24 September 2021Long Melon(Kakri) Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 800 ₹ 600 ₹ 500 29 April 2021Methi(Leaves) Price Trend
Wheat147 Average ₹ 1,975 ₹ 1,975 ₹ 1,975 28 April 2021Wheat Price Trend
GuarGwar ₹ 3,825 ₹ 3,825 ₹ 3,800 28 August 2020Guar Price Trend
Jamun(Narale Hannu)Jamun ₹ 4,500 ₹ 3,500 ₹ 2,500 29 July 2020Jamun(Narale Hannu) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 3,400 ₹ 3,400 ₹ 3,400 28 July 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
MustardMustard ₹ 4,230 ₹ 4,230 ₹ 4,230 28 July 2020Mustard Price Trend
GarlicOther ₹ 7,500 ₹ 6,500 ₹ 5,000 13 July 2020Garlic Price Trend
Peas codOther ₹ 6,885 ₹ 4,249 ₹ 2,000 27 July 2019Peas cod Price Trend
MangoDusheri ₹ 4,659 ₹ 3,574 ₹ 1,868 05 July 2019Mango Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 4,913 13 June 2019Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 3,870 03 April 2019Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
CottonCotton (Unginned) ₹ 5,605 ₹ 5,560 ₹ 5,300 25 March 2019Cotton Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Local ₹ 4,600 30 January 2019Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)1121 ₹ 3,290 ₹ 3,200 ₹ 2,801 10 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,770 ₹ 1,770 ₹ 1,770 21 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Basmati 1509 ₹ 2,650 ₹ 2,600 ₹ 2,600 05 November 2018Paddy(Dhan) Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 3,650 ₹ 3,650 ₹ 3,350 18 October 2018Beans Price Trend
CottonAmerican ₹ 5,385 ₹ 5,255 ₹ 5,080 26 September 2018Cotton Price Trend
MaizeOther ₹ 1,350 ₹ 1,350 ₹ 1,350 31 August 2018Maize Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 2,250 ₹ 1,750 ₹ 1,050 17 August 2018Pear(Marasebu) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 2,721 04 October 2017Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 3,455 18 August 2017Green Gram (Moong) Price Trend
CottonOther ₹ 4,345 ₹ 4,330 ₹ 4,280 18 November 2014Cotton Price Trend
GingerOther ₹ 6,500 ₹ 5,500 ₹ 4,500 24 February 2014Ginger Price Trend


Commodity Markets in Fazilka District

Fazilka

Fazilka (Ladhuka)

JalalabadFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.