నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Madhya Pradesh State, Indore District, Indore Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
GarlicGarlic ₹ 20,000 ₹ 7,000 ₹ 2,000 18 May 2024Garlic Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Masur Dal ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 5,950 18 May 2024Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,930 ₹ 1,930 ₹ 1,900 18 May 2024Maize Price Trend
OnionOnion ₹ 2,241 ₹ 1,164 ₹ 446 18 May 2024Onion Price Trend
OnionOther ₹ 1,430 ₹ 1,164 ₹ 480 18 May 2024Onion Price Trend
PotatoLocal ₹ 1,859 ₹ 1,859 ₹ 1,859 18 May 2024Potato Price Trend
SoyabeanSoyabeen ₹ 4,786 ₹ 4,200 ₹ 4,200 18 May 2024Soyabean Price Trend
SoyabeanSoybean-Organic ₹ 4,690 ₹ 4,200 ₹ 3,600 18 May 2024Soyabean Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 4,725 ₹ 4,200 ₹ 4,055 18 May 2024Soyabean Price Trend
WheatLocal ₹ 2,692 ₹ 2,305 ₹ 2,305 18 May 2024Wheat Price Trend
WheatMill Quality ₹ 2,995 ₹ 2,305 ₹ 1,501 18 May 2024Wheat Price Trend
Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) ₹ 29,626 ₹ 29,626 ₹ 26,500 17 May 2024Cummin Seed(Jeera) Price Trend
GarlicGarlic-Organic ₹ 15,000 ₹ 6,000 ₹ 11,700 17 May 2024Garlic Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) ₹ 10,400 ₹ 10,300 ₹ 9,705 16 May 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Chili RedBold ₹ 7,400 ₹ 7,400 ₹ 5,700 16 May 2024Chili Red Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander-Organic ₹ 6,500 ₹ 6,500 ₹ 6,500 16 May 2024Coriander(Leaves) Price Trend
GroundnutGroundnut seed ₹ 9,000 ₹ 9,000 ₹ 9,000 16 May 2024Groundnut Price Trend
SoanfSoanf ₹ 19,394 ₹ 19,394 ₹ 8,263 15 May 2024Soanf Price Trend
TurmericTurmeric ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 15 May 2024Turmeric Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar (Yellow) ₹ 1,945 ₹ 1,945 ₹ 1,945 14 May 2024Jowar(Sorghum) Price Trend
MustardMustard ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 14 May 2024Mustard Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 2,219 ₹ 2,219 ₹ 2,219 07 May 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
GarlicAverage ₹ 4,200 ₹ 4,000 ₹ 4,200 06 May 2024Garlic Price Trend
Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram-Organic ₹ 9,705 ₹ 9,100 ₹ 9,705 06 May 2024Kabuli Chana(Chickpeas-White) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy-Organic ₹ 2,335 ₹ 2,335 ₹ 2,335 06 May 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Methi SeedsMethiseeds ₹ 3,900 ₹ 3,900 ₹ 3,900 02 May 2024Methi Seeds Price Trend
MustardMustard-Organic ₹ 4,695 ₹ 4,735 ₹ 4,695 02 May 2024Mustard Price Trend
PotatoPotato ₹ 2,100 ₹ 2,215 ₹ 2,100 30 April 2024Potato Price Trend
PotatoChips ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 950 29 April 2024Potato Price Trend
OnionWhite ₹ 1,051 ₹ 1,231 ₹ 1,051 25 April 2024Onion Price Trend
WheatLokwan ₹ 2,700 ₹ 2,480 ₹ 2,700 25 April 2024Wheat Price Trend
Chili RedRed ₹ 13,500 ₹ 13,500 ₹ 13,500 22 April 2024Chili Red Price Trend
OnionSmall - I ₹ 1,242 ₹ 1,366 ₹ 1,242 22 April 2024Onion Price Trend
WheatWheat-Organic ₹ 2,405 ₹ 2,400 ₹ 2,300 20 April 2024Wheat Price Trend
OnionLocal ₹ 1,487 ₹ 1,487 ₹ 1,487 19 April 2024Onion Price Trend
Ginger(Dry)Dry ₹ 9,831 ₹ 9,831 ₹ 6,694 06 April 2024Ginger(Dry) Price Trend
MaizeDeshi Red ₹ 2,195 ₹ 2,195 ₹ 2,195 06 April 2024Maize Price Trend
MaizePopcorn ₹ 10,557 ₹ 1,930 ₹ 10,528 04 April 2024Maize Price Trend
dried mangoDried Mango-Organic ₹ 7,755 ₹ 7,755 ₹ 7,755 01 April 2024dried mango Price Trend
WheatOther ₹ 2,592 ₹ 2,350 ₹ 2,400 29 March 2024Wheat Price Trend
GarlicDesi ₹ 4,710 ₹ 4,000 ₹ 4,710 28 March 2024Garlic Price Trend
GarlicChina ₹ 5,600 ₹ 4,000 ₹ 5,600 05 March 2024Garlic Price Trend
MustardSarson(Black) ₹ 4,265 ₹ 3,510 ₹ 4,265 27 February 2024Mustard Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,443 ₹ 648 ₹ 1,443 21 February 2024Potato Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 7,520 ₹ 7,520 ₹ 5,700 18 July 2023Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Average (Whole) ₹ 6,605 ₹ 6,000 ₹ 4,455 18 July 2023Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Chili RedDry Sup ₹ 23,190 ₹ 23,190 ₹ 9,900 18 July 2023Chili Red Price Trend
Corriander seedOther ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 5,500 18 July 2023Corriander seed Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Green Gram Dal ₹ 6,395 ₹ 6,395 ₹ 6,395 18 July 2023Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
Kabuli Chana(Chickpeas-White)Other ₹ 13,805 ₹ 13,005 ₹ 5,360 18 July 2023Kabuli Chana(Chickpeas-White) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Kala Masoor New ₹ 5,095 ₹ 5,095 ₹ 5,095 18 July 2023Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
MustardBig 100 Kg ₹ 5,905 ₹ 5,905 ₹ 5,905 18 July 2023Mustard Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 2,415 ₹ 2,415 ₹ 2,415 18 July 2023Peas(Dry) Price Trend
MaizeOther ₹ 1,950 ₹ 1,950 ₹ 1,950 07 July 2023Maize Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 2,186 ₹ 2,186 ₹ 1,986 26 December 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)95/5 ₹ 8,900 ₹ 8,900 ₹ 8,900 18 July 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 23 June 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Methi SeedsBest ₹ 3,480 ₹ 3,480 ₹ 3,480 23 June 2022Methi Seeds Price Trend
Tamarind FruitFlower A/c ₹ 6,060 ₹ 6,060 ₹ 4,670 23 June 2022Tamarind Fruit Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,140 ₹ 4,000 ₹ 3,700 30 September 2019Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 1,370 07 June 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Lentil(Masur)Kala Masoor New ₹ 3,180 ₹ 3,000 ₹ 2,405 08 December 2017Lentil(Masur) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 3,680 ₹ 3,680 ₹ 2,500 05 August 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Average (Whole) ₹ 6,500 ₹ 5,605 ₹ 4,005 20 July 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,575 ₹ 4,500 ₹ 3,240 05 July 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,350 ₹ 3,350 ₹ 1,000 29 June 2017Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
SoyabeanOther ₹ 4,190 ₹ 4,040 ₹ 3,000 12 July 2014Soyabean Price Trend
Chili RedOther ₹ 3,400 ₹ 3,400 ₹ 3,400 26 June 2014Chili Red Price Trend


Commodity Markets in Indore District

Gautampura

Indore(F&V)

Mhow

SanwerFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.