నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Madhya Pradesh State, Betul District, Betul Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
WheatMill Quality ₹ 2,370 ₹ 2,370 ₹ 2,366 19 May 2024Wheat Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 6,100 ₹ 5,930 ₹ 5,945 18 May 2024Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
MaizeDeshi Red ₹ 2,198 ₹ 2,198 ₹ 2,198 18 May 2024Maize Price Trend
MustardSarson(Black) ₹ 5,275 ₹ 5,275 ₹ 5,275 18 May 2024Mustard Price Trend
SoyabeanSoybean-Organic ₹ 4,500 ₹ 4,465 ₹ 4,376 18 May 2024Soyabean Price Trend
WheatLokwan ₹ 2,290 ₹ 2,400 ₹ 2,290 18 May 2024Wheat Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) ₹ 10,000 ₹ 10,000 ₹ 10,000 16 May 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
MaizeLocal ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 2,000 16 May 2024Maize Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 4,425 ₹ 4,425 ₹ 4,320 16 May 2024Soyabean Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Tur/Arhar-Organic ₹ 10,650 ₹ 10,650 ₹ 10,001 15 May 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
MaizeMaize/Corn-Organic ₹ 2,190 ₹ 2,170 ₹ 2,190 15 May 2024Maize Price Trend
MaizeYellow ₹ 2,075 ₹ 2,075 ₹ 2,075 14 May 2024Maize Price Trend
MustardMustard ₹ 5,151 ₹ 5,151 ₹ 4,631 14 May 2024Mustard Price Trend
WheatLocal ₹ 2,340 ₹ 2,400 ₹ 2,340 01 May 2024Wheat Price Trend
WheatOther ₹ 2,400 ₹ 2,400 ₹ 2,400 01 May 2024Wheat Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other ₹ 8,900 ₹ 8,900 ₹ 7,500 25 April 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar (Yellow) ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 23 February 2024Jowar(Sorghum) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 5,401 ₹ 5,251 ₹ 5,001 14 October 2023Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 5,001 ₹ 5,001 ₹ 5,001 10 September 2023Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Local ₹ 7,251 ₹ 7,100 ₹ 6,800 31 May 2023Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Masoor Gola ₹ 4,251 ₹ 4,251 ₹ 4,251 31 May 2023Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
MustardOther ₹ 5,151 ₹ 4,500 ₹ 4,000 31 May 2023Mustard Price Trend
SoyabeanOther ₹ 5,391 ₹ 5,250 ₹ 5,000 09 December 2022Soyabean Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 6,226 ₹ 5,500 ₹ 5,250 01 December 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
MaizeOther ₹ 2,101 ₹ 2,055 ₹ 1,850 01 December 2022Maize Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 4,499 ₹ 4,176 ₹ 3,952 28 November 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 6,401 ₹ 5,900 ₹ 5,900 02 November 2022Ginger(Green) Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 02 November 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Bold ₹ 1,648 ₹ 1,648 ₹ 1,648 29 October 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 4,599 ₹ 4,599 ₹ 4,599 17 August 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 5,800 ₹ 5,300 ₹ 4,700 04 July 2022Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 1,701 ₹ 1,650 ₹ 1,650 21 June 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
TomatoDeshi ₹ 1,998 ₹ 1,925 ₹ 1,876 20 October 2021Tomato Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,800 ₹ 1,450 ₹ 1,200 19 October 2021Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 600 19 October 2021Brinjal Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 3,500 ₹ 3,000 ₹ 2,000 19 October 2021Coriander(Leaves) Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,550 ₹ 1,300 ₹ 1,000 19 October 2021Potato Price Trend
CabbageCabbage ₹ 400 ₹ 350 ₹ 300 16 October 2021Cabbage Price Trend
CauliflowerAfrican Sarson ₹ 2,200 ₹ 1,900 ₹ 1,700 19 July 2021Cauliflower Price Trend
GarlicAverage ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 19 July 2021Garlic Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 2,959 ₹ 2,959 ₹ 2,856 11 May 2021Gur(Jaggery) Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,800 24 March 2021Capsicum Price Trend
Onion1st Sort ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 1,000 24 March 2021Onion Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,000 ₹ 850 ₹ 780 23 March 2021Bottle gourd Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 2,350 ₹ 2,200 ₹ 1,800 16 March 2021Green Chilli Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 16 March 2021Pumpkin Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 25 February 2021Sponge gourd Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 24 December 2020Bitter gourd Price Trend
Peas WetOther ₹ 3,500 ₹ 3,400 ₹ 2,000 09 December 2020Peas Wet Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,200 19 November 2020Carrot Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 19 November 2020Cucumbar(Kheera) Price Trend
RaddishOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 19 November 2020Raddish Price Trend
SoyabeanLocal ₹ 3,693 ₹ 3,670 ₹ 3,000 29 May 2019Soyabean Price Trend
Potato(Red Nanital) ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 23 March 2019Potato Price Trend
Green PeasGreen Peas ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,600 13 February 2019Green Peas Price Trend
LemonLemon ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 13 February 2019Lemon Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,200 13 February 2019Methi(Leaves) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (Whole) ₹ 3,450 ₹ 3,379 ₹ 2,900 07 July 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Lentil(Masur)Masoor Gola ₹ 2,800 ₹ 2,501 ₹ 2,501 07 July 2018Lentil(Masur) Price Trend
Green Gram (Moong)Local ₹ 4,486 ₹ 4,470 ₹ 4,438 26 June 2018Green Gram (Moong) Price Trend
SpinachOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 07 June 2018Spinach Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 20 March 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 2,100 ₹ 2,000 ₹ 2,000 20 December 2017Gur(Jaggery) Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,800 14 July 2017Jack Fruit Price Trend
Green Grams (Moong)Local ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 10 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 6,470 ₹ 6,400 ₹ 6,351 14 July 2014Green Grams (Moong) Price Trend


Commodity Markets in Betul District

Bhensdehi

MultaiFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.