నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Kerala State, Alappuzha District, Alappuzha Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AmphophalusOther ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 12 May 2022Amphophalus Price Trend
BananaNendra Bale ₹ 5,800 ₹ 5,700 ₹ 5,600 12 May 2022Banana Price Trend
Banana - GreenOther ₹ 2,300 ₹ 2,250 ₹ 2,200 12 May 2022Banana - Green Price Trend
BeetrootOther ₹ 4,500 ₹ 4,450 ₹ 4,400 12 May 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 4,100 ₹ 4,050 ₹ 4,000 12 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 5,900 ₹ 5,850 ₹ 5,800 12 May 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 1,300 ₹ 1,250 ₹ 1,200 12 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 12 May 2022Brinjal Price Trend
CabbageOther ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 12 May 2022Cabbage Price Trend
CapsicumOther ₹ 7,200 ₹ 7,100 ₹ 7,000 12 May 2022Capsicum Price Trend
CarrotOther ₹ 3,900 ₹ 3,850 ₹ 3,800 12 May 2022Carrot Price Trend
CauliflowerOther ₹ 4,900 ₹ 4,850 ₹ 4,800 12 May 2022Cauliflower Price Trend
CoconutOther ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,900 12 May 2022Coconut Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 6,100 ₹ 6,050 ₹ 6,000 12 May 2022Colacasia Price Trend
Cowpea(Veg)Other ₹ 4,500 ₹ 4,450 ₹ 4,400 12 May 2022Cowpea(Veg) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,500 ₹ 1,450 ₹ 1,400 12 May 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
DrumstickOther ₹ 2,800 ₹ 2,700 ₹ 2,600 12 May 2022Drumstick Price Trend
French Beans (Frasbean)Other ₹ 8,100 ₹ 8,050 ₹ 8,000 12 May 2022French Beans (Frasbean) Price Trend
GarlicOther ₹ 7,100 ₹ 7,050 ₹ 7,000 12 May 2022Garlic Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 4,100 ₹ 4,050 ₹ 4,000 12 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 3,300 ₹ 3,250 ₹ 3,200 12 May 2022Green Chilli Price Trend
Indian Beans (Seam)Other ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 12 May 2022Indian Beans (Seam) Price Trend
LemonOther ₹ 12,200 ₹ 12,100 ₹ 12,000 12 May 2022Lemon Price Trend
Little gourd (Kundru)Other ₹ 2,700 ₹ 2,650 ₹ 2,600 12 May 2022Little gourd (Kundru) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Other ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 12 May 2022Mango (Raw-Ripe) Price Trend
Mint(Pudina)Other ₹ 6,200 ₹ 6,100 ₹ 6,000 12 May 2022Mint(Pudina) Price Trend
OnionBig ₹ 1,900 ₹ 1,850 ₹ 1,800 12 May 2022Onion Price Trend
OnionSmall ₹ 2,100 ₹ 2,050 ₹ 2,000 12 May 2022Onion Price Trend
PineappleOther ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 12 May 2022Pineapple Price Trend
PotatoOther ₹ 3,100 ₹ 3,050 ₹ 3,000 12 May 2022Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,600 ₹ 1,550 ₹ 1,500 12 May 2022Pumpkin Price Trend
Snake gourdOther ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 12 May 2022Snake gourd Price Trend
TapiocaOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 12 May 2022Tapioca Price Trend
WheatOther ₹ 2,200 ₹ 2,150 ₹ 2,100 12 May 2022Wheat Price Trend
ColacasiaOther ₹ 7,150 ₹ 7,100 ₹ 7,000 05 May 2022Colacasia Price Trend
AmaranthusOther ₹ 4,200 ₹ 4,100 ₹ 4,000 16 April 2022Amaranthus Price Trend
TomatoOther ₹ 3,100 ₹ 3,050 ₹ 3,000 16 April 2022Tomato Price Trend
Ridge gourd(Tori)Other ₹ 4,600 ₹ 4,500 ₹ 4,400 01 April 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
BrinjalRound ₹ 2,100 ₹ 2,050 ₹ 2,000 30 September 2021Brinjal Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 2,100 ₹ 2,050 ₹ 2,000 13 April 2021Cucumbar(Kheera) Price Trend
BananaOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 03 December 2020Banana Price Trend
SnakeguardOther ₹ 2,650 ₹ 2,600 ₹ 2,550 15 June 2020Snakeguard Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 6,000 ₹ 5,950 ₹ 5,900 10 October 2019Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Coconut OilOther ₹ 18,100 ₹ 18,000 ₹ 17,900 10 October 2019Coconut Oil Price Trend
Dry ChilliesOther ₹ 13,700 ₹ 13,600 ₹ 13,500 10 October 2019Dry Chillies Price Trend
Gingelly OilOther ₹ 12,200 ₹ 12,100 ₹ 12,000 10 October 2019Gingelly Oil Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 8,800 ₹ 8,750 ₹ 8,700 10 October 2019Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Green PeasOther ₹ 7,850 ₹ 7,800 ₹ 7,750 10 October 2019Green Peas Price Trend
RiceBasmati Paddy ₹ 7,450 ₹ 7,400 ₹ 7,350 10 October 2019Rice Price Trend
RiceIR-8 ₹ 3,150 ₹ 3,100 ₹ 3,050 10 October 2019Rice Price Trend
RiceJaya ₹ 3,375 ₹ 3,300 ₹ 3,250 10 October 2019Rice Price Trend
RiceOther ₹ 4,225 ₹ 4,200 ₹ 4,150 10 October 2019Rice Price Trend
RicePonni ₹ 3,200 ₹ 3,150 ₹ 3,100 10 October 2019Rice Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 8,500 ₹ 8,450 ₹ 8,400 04 October 2019Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
GroundnutOther ₹ 11,200 ₹ 11,100 ₹ 11,000 04 October 2019Groundnut Price Trend
BananaPalayamthodan ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 23 August 2018Banana Price Trend
BananaPoovan ₹ 4,300 ₹ 4,200 ₹ 4,100 23 August 2018Banana Price Trend
BananaRed Banana ₹ 4,700 ₹ 4,600 ₹ 4,500 23 August 2018Banana Price Trend
BananaRobusta ₹ 2,100 ₹ 2,050 ₹ 2,000 23 August 2018Banana Price Trend
Pine AppleOther ₹ 3,650 ₹ 3,600 ₹ 3,500 23 August 2018Pine Apple Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 4,600 ₹ 4,550 ₹ 4,500 29 May 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 5,800 ₹ 5,750 ₹ 5,700 29 May 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 6,900 ₹ 6,850 ₹ 6,800 29 May 2018Green Gram (Moong) Price Trend
AppleApple ₹ 9,700 ₹ 9,600 ₹ 9,500 03 November 2017Apple Price Trend
AppleAmerican ₹ 14,000 ₹ 13,800 ₹ 13,600 25 July 2017Apple Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 4,900 ₹ 4,800 ₹ 4,700 27 June 2017Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OrangeOrange ₹ 6,600 ₹ 6,500 ₹ 6,400 16 June 2017Orange Price Trend
PapayaOther ₹ 2,600 ₹ 2,550 ₹ 2,500 16 June 2017Papaya Price Trend
Black pepperOther ₹ 50,000 ₹ 49,900 ₹ 49,800 13 June 2017Black pepper Price Trend
GrapesBlack ₹ 4,600 ₹ 4,500 ₹ 4,400 13 June 2017Grapes Price Trend
GrapesGreen ₹ 4,700 ₹ 4,600 ₹ 4,500 13 June 2017Grapes Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,675 ₹ 1,600 ₹ 1,550 13 June 2017Water Melon Price Trend
PomegranateOther ₹ 8,200 ₹ 8,100 ₹ 8,000 06 May 2017Pomegranate Price Trend
GrapesOther ₹ 8,200 ₹ 8,100 ₹ 8,000 13 April 2017Grapes Price Trend
MangoOther ₹ 5,500 ₹ 5,300 ₹ 5,000 13 April 2017Mango Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 9,600 ₹ 9,575 ₹ 9,500 07 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
TurmericOther ₹ 7,500 ₹ 7,450 ₹ 7,400 29 January 2015Turmeric Price Trend
Tamarind FruitOther ₹ 6,900 ₹ 6,800 ₹ 6,750 24 January 2014Tamarind Fruit Price Trend


Commodity Markets in Alappuzha District

Aroor

Chengannur

Cherthala

Harippad

Kayamkulam

Madhavapuram

MannarFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.