నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Karnataka State, Kolar District, Chintamani Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 08 August 2022Beans Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 08 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 08 August 2022Brinjal Price Trend
CarrotCarrot ₹ 3,000 ₹ 2,250 ₹ 1,500 08 August 2022Carrot Price Trend
Knool KholKnool Khol ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 08 August 2022Knool Khol Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,330 ₹ 930 ₹ 330 08 August 2022Tomato Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 06 August 2022Beetroot Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 06 August 2022Bitter gourd Price Trend
Bunch BeansBunch Beans ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 06 August 2022Bunch Beans Price Trend
Chilly CapsicumChilly Capsicum ₹ 2,500 ₹ 2,250 ₹ 2,000 06 August 2022Chilly Capsicum Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 06 August 2022Drumstick Price Trend
GarlicGarlic ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 06 August 2022Garlic Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 06 August 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 06 August 2022Green Chilli Price Trend
OnionLocal ₹ 2,500 ₹ 2,250 ₹ 2,000 06 August 2022Onion Price Trend
PotatoLocal ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 06 August 2022Potato Price Trend
RaddishRaddish ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 06 August 2022Raddish Price Trend
RiceHansa ₹ 2,300 ₹ 2,250 ₹ 2,200 06 August 2022Rice Price Trend
RiceSona ₹ 5,300 ₹ 4,050 ₹ 3,850 06 August 2022Rice Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 05 August 2022Cabbage Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 05 August 2022Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 05 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
RiceBroken Rice ₹ 2,300 ₹ 2,100 ₹ 2,000 05 August 2022Rice Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 05 August 2022Ridgeguard(Tori) Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 04 August 2022Capsicum Price Trend
Coriander(Leaves)Local ₹ 10,500 ₹ 10,000 ₹ 9,000 04 August 2022Coriander(Leaves) Price Trend
Ragi (Finger Millet)Local ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 01 August 2022Ragi (Finger Millet) Price Trend
ThondekaiThondekai ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 01 August 2022Thondekai Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Jawari ₹ 2,750 ₹ 2,650 ₹ 2,500 11 July 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
OnionBeelary-Red ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 08 July 2022Onion Price Trend
CashewnutsLocal(Raw) ₹ 12,000 ₹ 10,200 ₹ 8,500 28 June 2022Cashewnuts Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 20 June 2022Bottle gourd Price Trend
Tamarind FruitTamarind Fruit ₹ 1,900 ₹ 1,800 ₹ 1,500 15 June 2022Tamarind Fruit Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 31 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
GuavaGuava ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 14 May 2022Guava Price Trend
CoconutGrade-I ₹ 20,000 ₹ 15,000 ₹ 10,000 15 November 2021Coconut Price Trend
GroundnutBig (With Shell) ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,500 29 October 2021Groundnut Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,950 ₹ 1,850 ₹ 1,650 09 June 2021Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Jaya ₹ 1,800 ₹ 1,600 ₹ 1,450 05 May 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Avare DalAvare (Whole) ₹ 4,100 ₹ 4,000 ₹ 3,800 26 February 2021Avare Dal Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,450 22 February 2021Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 4,200 ₹ 4,000 ₹ 3,500 09 February 2021Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Hansa ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 18 January 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Sweet PumpkinSweet Pumpkin ₹ 1,800 ₹ 1,600 ₹ 1,200 23 October 2020Sweet Pumpkin Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 1,900 ₹ 1,850 ₹ 1,800 09 October 2020Jowar(Sorghum) Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 29 May 2020Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Local ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,850 11 May 2020Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
GrapesGreen ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,200 08 April 2020Grapes Price Trend
AshgourdAshgourd ₹ 600 ₹ 450 ₹ 400 03 April 2020Ashgourd Price Trend
Honge seedHonge Seed ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 2,300 19 March 2020Honge seed Price Trend
CalfOther ₹ 30,000 ₹ 20,000 ₹ 10,000 17 March 2020Calf Price Trend
CarrotPusakesar ₹ 3,000 ₹ 2,000 ₹ 1,000 17 March 2020Carrot Price Trend
CowCow ₹ 90,000 ₹ 60,000 ₹ 30,000 17 March 2020Cow Price Trend
OxOx ₹ 50,000 ₹ 35,000 ₹ 20,000 17 March 2020Ox Price Trend
She BuffaloShe Baffelo ₹ 25,000 ₹ 17,500 ₹ 10,000 17 March 2020She Buffalo Price Trend
Same/SaviSame/Savi Local ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 01 February 2020Same/Savi Price Trend
Green Avare (W)Green Avare (W) ₹ 3,300 ₹ 2,650 ₹ 2,000 10 January 2020Green Avare (W) Price Trend
Dry ChilliesLocal ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 02 January 2020Dry Chillies Price Trend
SheepSheep Small ₹ 15,000 ₹ 10,500 ₹ 6,000 09 December 2019Sheep Price Trend
PapayaPapaya ₹ 600 ₹ 550 ₹ 500 04 December 2019Papaya Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 10,000 ₹ 9,500 ₹ 9,000 19 November 2019Ground Nut Seed Price Trend
Tamarind SeedTamarind Seed ₹ 700 ₹ 600 ₹ 450 08 June 2019Tamarind Seed Price Trend
OnionOnion ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 28 April 2019Onion Price Trend
Gur(Jaggery)Achhu ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 20 December 2018Gur(Jaggery) Price Trend
Paddy(Dhan)Jaya ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,200 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Hansa ₹ 1,563 ₹ 1,450 ₹ 1,350 27 September 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Neem SeedNeem Seed ₹ 4,550 ₹ 4,000 ₹ 3,500 21 August 2018Neem Seed Price Trend
Paddy(Dhan)Sona ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,350 09 April 2018Paddy(Dhan) Price Trend
CottonOther ₹ 11,240 ₹ 10,200 ₹ 9,500 17 March 2018Cotton Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 3,600 ₹ 3,500 ₹ 3,200 12 February 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
CoconutCoconut ₹ 10,500 ₹ 9,500 ₹ 6,500 22 February 2016Coconut Price Trend
CoconutIISort without Husk ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 950 17 August 2015Coconut Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.