నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Haryana State, Kurukshetra District, Ladwa Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleOther ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,000 27 June 2022Apple Price Trend
BananaOther ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 27 June 2022Banana Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 27 June 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 3,000 ₹ 2,750 ₹ 2,500 27 June 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 27 June 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 27 June 2022Brinjal Price Trend
CapsicumOther ₹ 3,000 ₹ 2,750 ₹ 2,500 27 June 2022Capsicum Price Trend
CauliflowerOther ₹ 3,000 ₹ 2,750 ₹ 2,500 27 June 2022Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 27 June 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 3,000 ₹ 2,750 ₹ 2,500 27 June 2022Green Chilli Price Trend
LemonOther ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 27 June 2022Lemon Price Trend
MangoOther ₹ 4,000 ₹ 3,000 ₹ 2,000 27 June 2022Mango Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,000 27 June 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OnionOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 27 June 2022Onion Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 27 June 2022Pomegranate Price Trend
PotatoOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 27 June 2022Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 27 June 2022Pumpkin Price Trend
TomatoOther ₹ 2,500 ₹ 2,250 ₹ 2,000 27 June 2022Tomato Price Trend
CabbageOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 24 June 2022Cabbage Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 24 June 2022Pumpkin Price Trend
PineappleOther ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 21 June 2022Pineapple Price Trend
PotatoLocal ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 21 June 2022Potato Price Trend
MangoLangra ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 17 June 2022Mango Price Trend
OnionLocal ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 17 June 2022Onion Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 17 June 2022Water Melon Price Trend
Chikoos(Sapota)Sapota ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 15 June 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Other ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 600 15 June 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
LitchiOther ₹ 8,200 ₹ 8,100 ₹ 8,000 15 June 2022Litchi Price Trend
Peas WetPeas Wet ₹ 7,000 ₹ 6,500 ₹ 6,000 13 June 2022Peas Wet Price Trend
RaddishOther ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 11 June 2022Raddish Price Trend
TindaOther ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 11 June 2022Tinda Price Trend
OnionOnion ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 07 June 2022Onion Price Trend
PeachOther ₹ 3,500 ₹ 3,000 ₹ 2,500 07 June 2022Peach Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 06 June 2022Ginger(Dry) Price Trend
LitchiLitchi ₹ 8,200 ₹ 8,100 ₹ 8,000 06 June 2022Litchi Price Trend
Peas WetOther ₹ 6,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 06 June 2022Peas Wet Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 03 June 2022Capsicum Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 600 ₹ 550 ₹ 500 03 June 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
GrapesOther ₹ 6,500 ₹ 6,250 ₹ 6,000 31 May 2022Grapes Price Trend
Leafy VegetableOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 25 May 2022Leafy Vegetable Price Trend
MaizeOther ₹ 1,500 ₹ 1,350 ₹ 1,200 25 May 2022Maize Price Trend
TindaTinda ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 25 May 2022Tinda Price Trend
TomatoLocal ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 19 May 2022Tomato Price Trend
AppleApple ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 17 May 2022Apple Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 17 May 2022Banana Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 17 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 17 May 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 500 ₹ 400 ₹ 300 17 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 17 May 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 17 May 2022Cabbage Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 3,500 ₹ 2,750 ₹ 2,000 17 May 2022Cauliflower Price Trend
ColacasiaOther ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 17 May 2022Colacasia Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 17 May 2022Green Chilli Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,500 ₹ 1,250 ₹ 1,000 17 May 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
MangoSafeda ₹ 6,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 17 May 2022Mango Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 17 May 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
PineapplePine Apple ₹ 6,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 17 May 2022Pineapple Price Trend
PotatoPotato ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 17 May 2022Potato Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 17 May 2022Tomato Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 600 17 May 2022Water Melon Price Trend
GrapesGreen ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,000 10 May 2022Grapes Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 10 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
MangoDusheri ₹ 6,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 09 May 2022Mango Price Trend
OrangeOrange ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,000 09 May 2022Orange Price Trend
GuavaGuava ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 06 May 2022Guava Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 04 May 2022Ginger(Green) Price Trend
WheatLocal ₹ 2,040 ₹ 2,025 ₹ 2,016 04 May 2022Wheat Price Trend
WheatOther ₹ 2,015 ₹ 2,015 ₹ 2,015 04 May 2022Wheat Price Trend
Leafy VegetableLeafy Vegetables ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 27 April 2022Leafy Vegetable Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 26 April 2022Methi(Leaves) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 07 March 2022Carrot Price Trend
KinnowKinnow ₹ 3,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 07 March 2022Kinnow Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,000 ₹ 750 ₹ 500 07 March 2022Raddish Price Trend
MustardTiria ₹ 7,050 ₹ 6,900 ₹ 6,800 14 February 2022Mustard Price Trend
GrapesBlack ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 27 January 2022Grapes Price Trend
MustardMustard ₹ 6,200 ₹ 5,800 ₹ 5,400 20 January 2022Mustard Price Trend
GuavaOther ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 06 January 2022Guava Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 2,500 ₹ 2,300 ₹ 2,000 07 September 2021Pear(Marasebu) Price Trend
Onion GreenOnion Green ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 11 May 2020Onion Green Price Trend
PapayaPapaya ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,500 07 May 2020Papaya Price Trend
BrinjalRound/Long ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,500 07 December 2019Brinjal Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)D.B. ₹ 2,545 ₹ 2,450 ₹ 2,270 07 December 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 2,480 ₹ 2,480 ₹ 2,480 07 December 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 2,780 ₹ 2,780 ₹ 2,780 07 December 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,500 13 September 2019Ridgeguard(Tori) Price Trend
Paddy(Dhan)Basmati 1509 ₹ 2,600 ₹ 2,240 ₹ 1,950 18 September 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Pine ApplePine Apple ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,500 13 December 2017Pine Apple Price Trend
Paddy(Dhan)1121 ₹ 3,970 ₹ 3,250 ₹ 2,720 08 November 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)D.B. ₹ 2,915 ₹ 2,850 ₹ 2,700 08 November 2017Paddy(Dhan) Price Trend
GingerOther ₹ 5,000 ₹ 4,200 ₹ 4,000 30 December 2015Ginger Price Trend
GroundnutOther ₹ 5,000 ₹ 4,300 ₹ 4,000 28 October 2014Groundnut Price Trend
GingerVegitable-fresh ₹ 5,500 ₹ 5,000 ₹ 4,500 16 September 2014Ginger Price Trend
MaizeLocal ₹ 800 ₹ 765 ₹ 740 16 July 2014Maize Price Trend
MaizeMedium ₹ 1,305 ₹ 1,245 ₹ 1,171 22 June 2014Maize Price Trend


Commodity Markets in Kurukshetra District

Babain

Iamailabad

Pehowa

Pipli

Shahabad

ThanesarFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.