నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Gujarat State, Surat District, Songadh Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)999 ₹ 6,400 ₹ 6,250 ₹ 6,100 17 June 2024Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Green (Whole) ₹ 7,055 ₹ 7,055 ₹ 7,055 17 June 2024Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
GroundnutJL-24 ₹ 6,505 ₹ 6,505 ₹ 6,505 14 June 2024Groundnut Price Trend
MaizeOther ₹ 2,225 ₹ 2,225 ₹ 2,225 13 June 2024Maize Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame ₹ 15,000 ₹ 13,375 ₹ 11,750 13 June 2024Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Desi(Whole) ₹ 8,300 ₹ 8,300 ₹ 8,300 08 June 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 8,500 ₹ 8,500 ₹ 8,500 07 June 2024Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 2,220 ₹ 2,220 ₹ 2,220 05 June 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black ₹ 14,700 ₹ 14,700 ₹ 14,700 13 May 2024Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 6,505 ₹ 6,505 ₹ 6,505 22 April 2024Beans Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 8,650 ₹ 8,250 ₹ 7,850 11 April 2024Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
MustardOther ₹ 5,650 ₹ 5,637 ₹ 5,625 11 April 2024Mustard Price Trend
Tamarind FruitWith Seed 1Variety ₹ 3,000 ₹ 2,752 ₹ 2,505 09 April 2024Tamarind Fruit Price Trend
SoyabeanSoyabeen ₹ 5,140 ₹ 5,140 ₹ 5,140 16 November 2023Soyabean Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 3,540 ₹ 3,540 ₹ 3,540 27 October 2023Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
GroundnutBig (With Shell) ₹ 7,620 ₹ 7,620 ₹ 7,620 23 June 2023Groundnut Price Trend
GroundnutOther ₹ 7,250 ₹ 7,075 ₹ 6,900 09 June 2023Groundnut Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 1,700 ₹ 1,630 ₹ 1,530 19 May 2023Brinjal Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Kala Masoor New ₹ 8,120 ₹ 8,110 ₹ 8,100 24 March 2021Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
Jowar(Sorghum)Hybrid ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 21 December 2020Jowar(Sorghum) Price Trend
Ambada SeedAmbada Seed ₹ 4,950 ₹ 4,950 ₹ 4,950 19 December 2020Ambada Seed Price Trend
WheatLok -1 (Nilami Rate) ₹ 1,870 ₹ 1,635 ₹ 1,400 24 June 2020Wheat Price Trend
Peas(Dry)Peas(Dry) ₹ 3,025 ₹ 2,990 ₹ 2,955 28 February 2020Peas(Dry) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Desi ₹ 6,500 ₹ 5,375 ₹ 4,250 09 December 2019Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 2,025 ₹ 1,912 ₹ 1,800 06 September 2019Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 2,000 ₹ 1,875 ₹ 1,750 29 June 2019Mango (Raw-Ripe) Price Trend
GuarGwar ₹ 3,000 ₹ 2,250 ₹ 1,500 05 June 2019Guar Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 6,589 ₹ 6,589 ₹ 6,589 30 May 2019Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 6,225 ₹ 5,862 ₹ 5,500 11 May 2019Green Chilli Price Trend
TomatoTomato ₹ 2,275 ₹ 1,950 ₹ 1,625 23 March 2019Tomato Price Trend
Masur DalMasoor Gola ₹ 4,825 ₹ 4,740 ₹ 4,655 15 March 2019Masur Dal Price Trend
Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) ₹ 2,825 ₹ 2,662 ₹ 2,500 05 March 2019Cowpea(Veg) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 05 March 2019Cucumbar(Kheera) Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 05 March 2019Drumstick Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 950 ₹ 950 ₹ 950 05 March 2019Methi(Leaves) Price Trend
Pegeon Pea (Arhar Fali)Pigeon Pea (Arhar Fali) ₹ 3,075 ₹ 2,825 ₹ 2,575 05 March 2019Pegeon Pea (Arhar Fali) Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 700 ₹ 700 ₹ 700 05 March 2019Ridgeguard(Tori) Price Trend
Surat Beans (Papadi)Surat Beans (Papadi) ₹ 2,850 ₹ 2,300 ₹ 1,750 05 March 2019Surat Beans (Papadi) Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 700 ₹ 550 ₹ 400 23 February 2019Coriander(Leaves) Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 1,175 ₹ 837 ₹ 500 19 February 2019Cauliflower Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 4,850 ₹ 4,850 ₹ 4,850 13 February 2019Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 950 ₹ 950 ₹ 950 13 February 2019Bottle gourd Price Trend
RaddishOther ₹ 285 ₹ 285 ₹ 285 08 February 2019Raddish Price Trend
Guar Seed(Cluster Beans Seed)Other ₹ 4,355 ₹ 4,355 ₹ 4,355 07 February 2019Guar Seed(Cluster Beans Seed) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 3,625 ₹ 2,775 ₹ 1,925 30 January 2019Jowar(Sorghum) Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,300 28 January 2019French Beans (Frasbean) Price Trend
SpinachSpinach ₹ 300 ₹ 300 ₹ 300 25 January 2019Spinach Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Jaya ₹ 1,695 ₹ 1,672 ₹ 1,650 24 January 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,650 ₹ 1,602 ₹ 1,555 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Chennangi DalGram Chapa ₹ 3,205 ₹ 3,205 ₹ 3,205 27 June 2018Chennangi Dal Price Trend
Paddy(Dhan)ADT 36 ₹ 1,450 ₹ 1,450 ₹ 1,450 27 June 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 4,125 ₹ 4,012 ₹ 3,900 23 June 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 3,600 ₹ 3,567 ₹ 3,535 29 May 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 5,000 ₹ 4,962 ₹ 4,925 26 May 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Masur DalKala Masoor New ₹ 4,050 ₹ 4,027 ₹ 4,005 21 May 2018Masur Dal Price Trend
Castor SeedCastor seed ₹ 3,030 ₹ 3,030 ₹ 3,030 09 May 2018Castor Seed Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Desi ₹ 3,475 ₹ 3,475 ₹ 3,475 28 February 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,580 ₹ 1,565 ₹ 1,550 28 February 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 1,750 ₹ 1,750 ₹ 1,750 19 January 2018Jowar(Sorghum) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 3,780 ₹ 3,750 ₹ 3,750 29 December 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
WheatOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 27 June 2017Wheat Price Trend
BeansOther ₹ 4,450 ₹ 4,225 ₹ 4,000 21 June 2017Beans Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,750 ₹ 4,375 ₹ 4,000 17 June 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 11 May 2017Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 3,400 ₹ 3,400 ₹ 3,400 24 April 2017Peas(Dry) Price Trend
Tamarind FruitOther ₹ 3,450 ₹ 3,450 ₹ 3,450 17 April 2017Tamarind Fruit Price Trend
SoyabeanOther ₹ 3,750 ₹ 3,625 ₹ 3,500 31 October 2015Soyabean Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.